Volg ons ook op @ABD_BVD!

Inforum

 

Programme

Voormiddag

Sessieleiding (in het Frans): Chantal Stanescu, bibliothécaire dirigeante, Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale


ONTHAAL

Inleiding en voorstelling van de dag

door Guy Delsaut, vooriztter van de ABD-BVD
en Philippe Laurent, wetenschappelijke coördinator voor het Inforum 2019


De participatieve omwenteling @ Actiris

door Dirk Vandendriessche, directeur Actiris Academy, Actiris

Participatief management betekent dat je in het dagelijks beheer van een organisatie de mensen op het terrein meer ruimte geeft om zelf te beslissen. Je geeft ze ruimte van autonomie en verantwoordelijkheid, zodat ze zelf kunnen beslissen over operationele zaken. Ook stimuleer je de collectieve intelligentie. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend binnen een klassieke hiërarchische administratie. Deze presentatie zoomt in op de weg die Actiris (de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) aflegt om over te schakelen naar een meer participatief management. Een aantal vragen staan centraal. Waarom vindt Actiris dit nodig? Hoe wordt dit participatief management bij Actiris vertaalt in concrete werkbare principes? Welke stappen werden gezet om vooruit te geraken in dit proces dat de bedrijfscultuur diepgaand verandert?

Download (NL)


Intellectuele eigendom als een rem of als een hefboom bij samenwerkingsprojecten

door Zorana Rosic, onderzoekster Centre de Recherches Information Droit et Société (CRIDS), Université de Namur (UNamur)

Als reactie op de steeds sterkere technologische inzet binnen onze samenlevingen staan de praktijken op het vlak samenwerking voortdurend onder druk. Veel bedrijven worden inderdaad gedwongen om een keuze te maken tussen een zgn. samenwerkingsmodel of een eerder beschermende benadering in het beheer van intellectuele eigendom. De vraag stelt zich dan ook welke strategie best gevolgd wordt om zowel openheid te bevorderen als juridische bescherming te bieden.

Om hierop te antwoorden geeft deze presentatie eerst een analyse van de bescherming die intellectuele rechten biedt en van toepassing zijn op samenwerkingspraktijken. Vervolgens wordt stilgestaan bij het wettelijk regime van auteursrecht dat het meest geschikt lijkt om creaties te onkaderen die voortkomen uit samenwerking. We eindigen met het in perspectief plaatsen van de beschikbare juridische instrumenten opportuun voor een nuttig beheer van intellectuele rechten in de samenwerkende omgeving.

Download (FR)


Koffiebreak


De rol van hulpmiddelen en samenwerkingspraktijken bij attendering

door Jérôme Bondu, directeur Inter-Ligere

Men zou geneigd zijn om te zeggen dat attenderen en samenwerken in die mate verweven zijn dat spreken van een “collaboratieve attendering” bijna een pleonasme zou zijn. Inderdaad of het tijdens de behoeftenanalyse is, bij de verwerking van informatie of bij het delen van de resultaten, de samenwerkingsdimensie is steeds aanwezig. Het is duidelijk dat het komen tot samenwerking vaak meer een wens is dan een realiteit.

Tijdens deze uiteenzetting trachten we antwoord te bieden op vier vragen: waarom samenwerken een noodzaak is, welke belemmeringen er zijn, welke methodologie dient gevolgd en welke tools kunnen worden aangewend?

Download (FR)


Debat, Q&R

Lunch


Namiddag

Sessieleiding (in het Nederlands): Geneviève Audenaert, Information manager, Kamer van Volksvertegenwoordigers


Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD

Laureaat: Laurence Maroye, doctorat en sciences et techniques de l’information et de la communication, aan de Université Libre de Bruxelles

Titel van het ingediende eindwerk: “La normalisation internationale du records management : analyse critique dans le contexte du Digital Act : études de cas au sein d’administrations fédérales belges”

Download (FR)


Interbibliothecair leenverkeer

door Renke Saerens, baliemedewerker Biomedische bibliotheek Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en coördinator Impala

Impala is het Belgische elektronische document bestelsysteem dat door bibliotheken wordt gebruikt om boeken en artikelen bij elkaar te vinden en te bestellen. Het is een ontwikkeling van de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen en wordt door meer dan 500 bibliotheken gebruikt om documenten aan te leveren of aan te vragen. Met dit interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen bibliotheken hun eindgebruikers helpen bij het verkrijgen van documenten die zij zelf niet in de eigen collectie hebben. Het aandeel en de vorm van IBL is door de jaren heen veranderd, maar het belang van samenwerking tussen de bibliotheken blijft hierbij een constante.

Download (NL)


Ervaringen van de FARES-bibliotheek bij het gebruik van het elCurator platform

door Samuel Piret, cyberdocumentalist, Fonds des affections respiratoires vzw (FARES)

Sinds 2015 gebruikt FARES vzw het elCurator-platform om inhoud te delen over de onderwerpen die te maken hebben met roken, tuberculose, astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte). De keuze voor deze tool komt voort uit de wens om intern informatie te delen en om een oplossing te vinden voor het op dat moment slecht functionerende het discussieforum. Na vier jaar is de balans eerder positief alhoewel het samenwerkingsaspect beter zou kunnen. Aan de andere kant is de specifieke ontwikkeling van de RSS-feed “tabak” voor het publiek een origineel aspect van de inventaris van tabaksspecialisten.

Download (FR)


Koffiebreak


Het gemeenschappelijk verwerven van een databank en andere bibliotheekaankopen op federaal niveau

door Astrid De Spiegelaere, verantwoordelijke secretariaat van de hedendaagse verzamelingen, KBR

Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) onderzocht hoe de instellingen kunnen samenwerken om deze elektronische of papieren informatie samen aan te kopen. Dit resulteerde in een eerste proefproject voor de gemeenschappelijke aanschaf van een databank in de humane en sociale wetenschappen in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). De weg ligt nu open voor verdere gemeenschappelijke aankopen, maar hoe kan dit georganiseerd worden en aansluiting vinden bij het nieuwe Koninklijk Besluit inzake een gecentraliseerd federaal aankoopbeleid?

Download (NL)
Download (FR)


Personen overtuigen om kennis te delen binnen een organisatie: van het prisoner’s dilemma tot de overlevingstest van NASA

door Marc Borry, raadgever knowledge management, Federale Politie; docent, Université de Lille en Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)

Uitgaande van enkele voorbeelden uit de speltheorie (prisoner’s dilemma, ultimatumspel en dictator’s game) is het mogelijk om de karakteristieken van menselijk gedrag bij kennisuitwisseling of bij informatiebehoud te benadrukken. Het doel van deze uiteenzetting is om te laten zien hoe de NASA-overlevingstest een nuttig hulpmiddel is om leden van een team of gemeenschap te sensibiliseren en te overtuigen van het belang van een gezamenlijke aanpak om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze benadering wordt door de Federale Politie geregeld gebruikt bij het opzetten en ontwikkelen van praktijkgemeenschappen.

Download (FR)


Debat, Q&R


Conclusies en uitleiding

door Marc Van den Bergh, coördinator van het Inforum 2019

Download (NL)


Receptie

 

Programma

Voormiddag

Sessieleiding (in het Nederlands): Rika Colpaert, wetenschappelijk medewerker, Koninklijke Bibliotheek van België

ONTHAAL


Inleiding en voorstelling van de dag

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD
Sophie Vandepontseele, directeur Hedendaagse verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek van België
Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van de ABD-BVD en Coördinator van het Inforum 2018


Bronnen en digitale sporen: een nieuwe choreografie

door Marie-Anne Chabin, bedrijfsadviseur (managementarchivering, recordmanagement), cabinet Archive 17

Data zijn er overal: het wordt ons gezegd en we kunnen het zien. Er wordt ook verteld dat “het gegeven” het document als dusdanig alleen maar terugdringt. Wat er ook van zij, indien we verder kijken dan de gegevensdrager zullen er steeds mensen zijn die het geschreven woord gebruiken (of beeld of geluid) voor twee universele doeleinden: het registreren van rechtsbronnen en verplichtingen, het opbouwen van kennisbronnen voor de opleiding van individuen en burgers. Bij het digitale zijn er steeds sporen en bronnen van informatie. Eenvoudigweg, ze zien er niet meer hetzelfde uit, er is een andere wisselwerking, sneller, en evolueren door nieuwe figuren te tekenen…

Download (NL)


Netwerkmoment

u aangeboden door


Archiveren ongeacht de vorm. Digitaal archiveren in Antwerpen

door Filip Boudrez, archivaris, Stad Antwerpen

Digitaal archiveren is een integraal onderdeel van het archiveringsbeleid en de archiveringspraktijk van het FelixArchief Antwerpen. Raadsbesluiten, e-mails, datasets, websites, berichten op sociale media worden digitaal gearchiveerd. Het digitale depot is het kloppend hart van de digitale dienstverlening. Risicomanagement en (internationale) standaarden vormen samen met de elementaire archiefbeginselen de pijlers van dit digitale depot. Filip Boudrez licht toe welke keuzes hierbij werden gemaakt en hoe het FelixArchief omgaat met de uitdagingen van digitaal duurzaam archiveren.

Download (NL)


Hoogwaardige statistische informatievoorziening en de digitale revolutie

door Barteld Braaksma, innovatiemanager, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De voortschrijdende digitalisering brengt enorme veranderingen met zich mee op het gebied van verzameling, beheer, bewerking en ontsluiting van gegevens. Tegelijkertijd veranderen de behoeften en verwachtingen van gebruikers. Nieuwe maatschappelijke fenomenen vragen om een adequate beschrijving en duiding. Daarnaast komt via zoekmachines en sociale media informatie beschikbaar waarvan herkomst en betrouwbaarheid niet altijd evident is. Dit alles stelt een informatieleverancier als het CBS voor grote uitdagingen. Aan de dataverzamelingskant hebben Big Data en Internet of Things heel andere kenmerken dan klassieke steekproefwaarneming. Aan de kant van informatieverschaffing verwachten gebruikers eenvoudige toegang tot relevante gegevens via elektronische media, in plaats van te wachten tot ze een papieren publicatie kunnen inzien. Om van ruwe bronnen tot bruikbare informatie te komen is kennis van nieuwe technieken zoals textmining en machine learning onontbeerlijk. De presentatie beschrijft hoe het CBS omgaat met al deze veranderingen en tegelijk kernwaarden zoals kwaliteit en gegevensbescherming waarborgt.

Download (NL)


Lunch


Namiddag

Sessieleiding (in het Frans): Michel Fincoeur, wetenschappelijk medewerker, Koninklijke Bibliotheek van België


Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Isabelle Somville-Cornet, vice-voorzitster van de ABD-BVD en juryvoorzitster van de ABD-BVD Prijs


Ontprofessionalisering van de informatieprofessie: oorzaken, gevolgen en een agenda

door Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn de afgelopen jaren veel opleidingen tot informatieprofessional beëindigd of opgegaan in bredere opleidingen. Met name in het hoger beroeps- en universitair onderwijs was dat het geval. Reden voor de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) om zich gezamenlijk te beraden op oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling en wat er kan worden gedaan om deze ontwikkeling te keren. Een onderzoek naar de nood aan informatieprofessionals in het eigen werkveld maar ook daarbuiten was een van de acties. De presentatie stelt de belangrijkste resultaten voor en bespreekt ze in een bredere context om zo tot een agenda voor het vakgebied te komen. Wat kunnen – of moeten – we als informatieprofessionals doen om de sluipende ontprofessionalisering van onze professie tegen te gaan?

Download (NL)


Bestuurders oog in oog met informatie

door Pascal Junghans, directeur Prospectie, Entreprise et Personnel

Tijdens deze uiteenzetting worden de resultaten doorgenomen van een onderzoek door een literatuurstudie bij 26 senior executives van grote bedrijven naar hun relaties met informatie. Binnen het bedrijf ontvangen ze een schat aan informatie, ook aangeleverd door informatieprofessionals. Maar ze zijn ook op zoek naar meer toekomstgerichte informatie, naar signalen van zwakte tijdens het bezoeken van fabrieken en kantoren en door hun netwerken. Om deze hoeveelheid aan informatie aan te wenden, zullen ze zeker de gebruikelijke procedures binnen het bedrijf benutten, inclusief gepaste vergaderingen, maar vooral “irrationele” middelen van hun brein implementeren om hun bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Deze conferentie eindigt met de presentatie van de theoretische en praktische lessen uit het onderzoek.

Download (NL)


Uitleiding van de dag

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD


Receptie

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Filip Callewaert, verantwoordelijke Informatie- en Archiefbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,

Sara Lammens, interim directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2017

Download (FR/NL)


DE EVOLUTIE VAN DE DOCUMENTATIEFUNCTIE: GEBRUIKERS, STRUCTUREN EN INFORMATIE- EN DOCUMENTATIEPROFESSIONALS

door Sophie Ranjard, onderzoeksverantwoordelijke, Kynos

Het documentatielandschap heeft zich binnen de bedrijfswereld ontwikkeld door de dematerialisering van data en het verstrekken van een en  een eenvoudiger toegankelijke content voor de gebruikers. Niettegenstaande documentatiestructuren minder zichtbaar werden binnen de informatie omgeving, blijven informatie- en documentatieprofessionals nog steeds actief op het vlak van contentattendering, documentaire portals en de dienstverlening aan de gebruikers. Aan de hand van enquêtes naar de informatiebehoeften en de uitwisseling van ervaringen tussen professionals kan men komen tot een interne herpositionering van de I&D-deskundige.

Download (FR)


NETWERKMOMENT


WELKE ROL VOOR WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEKEN IN EEN VERANDERENDE STUDIE- EN PUBLICATIEOMGEVING

door Hilde Van Kiel, directeur KU Leuven Bibliotheken

Het academisch onderwijs onderging de afgelopen jaren grondige wijzigingen: meer zelfstudie, meer groepswerken, minder ex cathedra onderwijs. Ook de volgende jaren zien we nog sterke evoluties waarbij onderwijs en onderzoek nog dichter bij elkaar worden geplaatst. Hoe hebben onze wetenschappelijke bibliotheken deze veranderingen gevoeld en hoe spelen we nu en in de toekomst hier op een adequate manier op in? Hoe meten we of onze aanpassingen voldoen aan de verwachtingen?

De onderwijsevolutie wordt vooral op ruimtelijk vlak gevoeld door de bibliotheken maar ook de absolute kern van activiteiten, namelijk informatievoorziening, nadert een kantelpunt. Funders, universiteiten en onderzoekers beseffen dat het huidige publicatiemodel anders kan en moet. Hoe volgen bibliotheken dit op en wat zijn gevolgen voor onze wijze van betrokkenheid, ons personeelsbestand en de verwachtingen van onderzoekers naar wetenschappelijke bibliotheken als informatievoorzieners?

Download (NL)


ALLEMAAL ROND DE TAFEL BIJ KUNST- EN MUSEUMBIBLIOTHEKEN

door Ingrid De Pourcq, bibliothecaris Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), bestuurslid Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) organiseert geregeld een rondetafelgesprek voor kunst- en museumbibliothecarissen. Het is hét moment om met 12 collega’s op basis van 5 stellingen rond een thema te discussiëren en best practices uit te wisselen.

De thema’s variëren maar telkens komen dezelfde vragen bovendrijven: voor wie werken we, wat willen onze gebruikers, wat betekenen we voor hen? Kunstbibliotheken sluiten zich aan bij de wensen en noden van de grotere organisatie, het museum of de school of arts, de eerste gebruikerskring. Onderzoekers en studenten willen informatie over een onderwerp op één (digitale) plek vinden. Samenwerking met archief, beeldbeheer en onderzoek is essentieel om volledige informatie over kunst- en erfgoedcollecties te bezorgen. Er komen vragen uit andere musea, . Hoe bereik je de museumbezoeker? Welke rol spelen we bij de bredere appreciatie van kunstcollecties? Welke invloed heeft dit op de bibliotheekwerking, op communicatie en collectiebeleid?

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Sophie Vandepontseele, Directeur Hedendaagse verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek van België

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Sara Decoster, jurylid ABD-BVD-Prijs

(ex æquo)

Laureaat: Margot Waty, diplômée du Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MaSTIC) de l’ULB

Titel van het ingediende eindwerk: Ouverture du Domain Name System de 2012 : impacts de l’arrivée des new gTLD sur l’écosystème des noms de domaine

Download (FR)

Laureaat: Alexandre Jacobs, diplômé du Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MaSTIC) de l’ULB

Titel van het ingediende eindwerk: Transmitting information through the pipeline network : reevaluating the gas explosions of San Bruno, Engelhart and Ghislenghien from the perspective of organizational, conceptual or information management-related elements in the pipeline business

Download (FR)


NIEUWE PUBLIEKEN, NIEUWE DIENSTVERLENING

door Thierry Pardé, afgevaardigde voor strategie en onderzoek, Bibliothèque nationale de France

De digitale revolutie en de gedragswijzigingen van de gebruikers nodigen bibliotheken uit om hun dienstverlening te hertekenen. De recente ideeën van een aantal studenten industriële vormgeving over het aanbod van de Bibliothèque nationale de France gaven een aanzet tot verandering. De drang om te vernieuwen dient rekening te houden met de aspiraties van de huidige bibliotheekbezoeker die dikwijls . Voortgaande op recente rondvragen worden zonder de noodzakelijke evoluties af te remmen, een aantal fundamenten aangehaald om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een informele en ongedifferentieerde culturele omgeving.

Download (FR)


EEN HUIS VOL STUDENTEN

door Leen Leekens, hoofdbibliothecaris Muntpunt

Sedert enkele jaren doet zich een nieuw fenomeen voor, jonge mensen (studenten én scholieren) hebben de bib ontdekt om er in groep te komen studeren. Deze nieuwe groep gebruikers vond spontaan de weg naar onze bibliotheken.  Zij zijn op zoek naar stilte en een omgeving die er voor zorgt dat ze niet afgeleid worden door social media. Het voorbeeld van Muntpunt, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in Brussel, laat zien dat studenten al veel eerder de weg naar de bibliotheek hebben gevonden. Hoewel Muntpunt nooit promotie heeft gevoerd om zich te profileren als een studieplek maken studenten vandaag de dag massaal gebruik van deze dienstverlening. Een verslag over een interessante gebruikersgroep die niemand onberoerd laat.

Download (NL)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2017


RECEPTIE

Inforum-2016-bonshommes

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294logo_lm_2015

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Eva Simon, docent informatiewetenschappen Bibliotheekschool Gent

ABD-BVD - Inforum 2016 - 011

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,

Download (FR/NL)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 002
Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

Download (FR)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 004
en Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2016

Download (NL)

Download (FR/NL)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 007


FACTCHECKEN: EEN ROL VOOR INFORMATIEPROFESSIONALS

door Peter Burger, universitair docent Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden

Feiten checken is van het grootste belang in een tijd waarin het nieuws in toenemende mate via sociale media uit nieuwe, onbekende bronnen komt. Gelukkig neemt ook het aantal middelen om die bronnen te checken (zelfs automatisch!) toe.

Dit is de factcheck-paradox: wij kunnen dankzij internet beter geïnformeerd zijn dan enige generatie voor ons, maar er zijn ook sterke tegenkrachten die de onwetendheid blijven bevorderen. Welke middelen staan ter beschikking en welke rol kunnen informatieprofessionals spelen om de feiten van de misinformatie te onderscheiden. Deze lezing laat aan de hand van recente mediamissers zien welke fouten worden gemaakt en hoe die te voorkomen zijn.

Omwille van het trieste overlijden van de mama van Peter Burger kon de spreker de uiteenzetting niet houden. Bij deze bieden we onze blijken van medeleven aan.


FILTEREN OF DOORPRIKKEN: HOE GAAN WE OM MET MEDIA EN INFORMATIEBUBBELS

door Andy Demeulenaere, algemene coördinator Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid

De hoeveelheid informatie en het aantal media om die te ontdekken stijgen zienderogen. Iedere keer weer gaat de mens op zoek naar manieren om een weg te vinden door de informatiewildernis. Het landschap van kranten, radio en televisie is in verandering. Online en social media vormen het nog steeds te overwinnen wilde westen.  Welke wegen leggen de pioniers voor ons aan, hoe gaan we zelf op verkenning en hoe raken we ter plaatse zonder ingeperkt te worden tot de platgetreden paden? Voor welke filters kiezen we? En hoe gaan we er mediawijs mee om?

Download (NL)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 012ABD-BVD - Inforum 2016 - 015


NETWERKMOMENTABD-BVD - Inforum 2016 - 018


DE ZORG VOOR DE BRUIKBAARHEID VAN INFORMATIE EN KENNIS: EEN KERNVRAAG!

door Gilles Balmisse, consultant in technologiemanagement

De behoefte om medewerkers relevante en direct bruikbare informatie aan bieden, vereist dat de organisatie een information governance framework uitwerkt. Een van de moeilijkste uitdagingen daarbij is waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat de informatie en de kennis onmiddellijk bruikbaar dient te zijn. Het doel van de uiteenzetting is na te gaan wat de bruikbaarheid van informatie betekent en hoe ze gegarandeerd kan worden.

Download (FR)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 023ABD-BVD - Inforum 2016 - 020


LUNCH in het kader van 20 jaar Inforum opgeluisterd door het Pepa Niebla Trio

ABD-BVD - Inforum 2016 - 027ABD-BVD - Inforum 2016 - 029


NAMIDDAG

Moderator: Évelyne Luctkens, project & Bid manager IRIS Professional Solutions

ABD-BVD - Inforum 2016 - 031

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, vice-voorzitter van ABD-BVD en juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Pauline Delhez, diplômée de la Haute Ecole de la Province de Liège

Titel van het ingediende eindwerk: Vers un lieu d’étude et de vie : un avenir prometteur pour la BST-Sciences à l’Université de Liège

ABD-BVD - Inforum 2016 - 033ABD-BVD - Inforum 2016 - 037ABD-BVD - Inforum 2016 - 039


DE BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT VAN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

door Jan Bollansée, teamleider e-bronnen & beleidsondersteuning, Universiteitsbibliotheekdiensten

en Linda Stoop, informatiespecialist onderwijs Groep Wetenschap en Technologie, en Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschap (FaBeR), bibliotheek 2Bergen, KU Leuven

Wetenschappelijke publicaties genieten een reputatie van absolute betrouwbaarheid. In deze bijdrage focussen de sprekers in eerste instantie op de intrinsieke en uiterlijke kenmerken van wetenschappelijke informatie. Bij nader inzien volstaan die eigenschappen echter niet om volledig te kunnen vertrouwen op onderzoeksresultaten en de manier waarop ze verspreid worden: de praktijk leert dat vooringenomenheid en manipulatie nooit a priori uit te sluiten vallen. Gelukkig beschikt de informatievaardige lezer over extra instrumenten om validiteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijke literatuur correct te kunnen inschatten. Die worden besproken in het tweede deel van de presentatie.

Download (NL)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 040ABD-BVD - Inforum 2016 - 041


DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP WIKIPEDIA  CONTROLEREN: ENKELE TIPS…

door Guy Delsaut, zelfstandig informatieprofessional, Wikipedian

In 15 jaar is de gezamenlijke online encyclopedie Wikipedia uitgegroeid tot een essentiële bron van informatie. De betrouwbaarheid van de opgenomen informatie geeft echter aanleiding tot veel discussie en controverse. Zonder blindelings aan te nemen of te verwerpen wat er gepubliceerd is, zal het gebruik efficiënter worden wanneer we op de hoogte zijn van de precieze werking en hoe de informatie kan getoetst worden. De toelichting bekijkt de herkomst van foute informatie en op welke manier de lezer de betrouwbaarheid kan nagaan. Een duik backstage Wikipedia…

Download (FR)

ABD-BVD - Inforum 2016 - 043ABD-BVD - Inforum 2016 - 044


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2016


RECEPTIE

logo_inforum_2015

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294LOGO_DelawareConsultinglogo_infor_2015logo_lm_2015

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Bart Vancoppenolle, Faculteitsbibliothecaris, Bibliotheek faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2015


EEN WEBSITE VOOR DE OPENBARE BIBLIOTHEEK: EXTRA CONTENT, MEER DIENSTVERLENING

door Laurence Delaye, Responsable de l’Espace public numérique de Jemappes, Bibliothèque principale Mons

In een informatiemaatschappij waar het Internet is uitgegroeid tot het belangrijkste medium, is het voor een openbare bibliotheek onmogelijk om afwezig te blijven. Velen gaven de voorkeur aan een pagina op de gemeentelijke website of hebben op zijn best een blog om hun publiek te informeren, maar de lezers zijn veeleisender. De bibliotheekwetgeving volgt dan ook deze evolutie. Welke content en diensten kan de openbare bibliotheek via een website aanbieden?

Download (FR)


APPROACHES TO DIGITAL PRESERVATION PLANNING AT THE BRITISH LIBRARY

door Michael Day, Digital Preservation Manager The British Library, London (UK)

The British Library is increasingly a digital library. Over the past few decades, the British Library has built up significant collections of digital content, accelerated in recent years by the extension of legal deposit provisions to non-print works in 2013. The Library has invested heavily in developing scalable infrastructures for the acquisition, storage and management of large amounts of digital content and has approved a digital preservation strategy that is focused on the embedding of digital sustainability as an organizational principle across the whole organisation. This presentation will focus on the development of the Library’s preservation planning activities, which are intended to help manage preservation risks and challenges across all digital collection content lifecycles.

Download (EN)


NETWERKMOMENT


INFORMATIEBEHEER BETREEDT EEN NIEUW TIJDPERK: WAT HET WILDE WEB MET ONS EN ONZE ORGANISATIES DOET

door Filip Callewaert, Verantwoordelijke Informatie- en Archiefbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

We kunnen er niet omheen kijken: de wereld en, als onderdeel daarvan, onze organisaties zijn in een informatie-revolutie terechtgekomen. Het “informatie-werk” verandert drastisch: informatieverwerkende systemen worden intelligent, meer en meer bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd, en “social collaboration” is een vereiste geworden in ons dagelijkse kenniswerk. Informatie zal in bedrijven supernuttig en hyperkinetisch zijn, of zal niet zijn. In deze presentatie staan we stil bij deze (r)evolutie en haar “krachten”. Wat ons vooral interesseert is hoe we een passende visie op informatiebeheer kunnen definiëren, en welke radicaal andere informatiebeheerprocessen en -tools we zullen inzetten.

Download (NL)


VOORSTELLING VAN DE NIEUWE IN AANBOUW ABD-BVD WEBSITE

door Denis Renard, Webmaster, ABD-BVD


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Jésica De Salvador, Information Officer, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Brussel

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Olivier Thirion (diplômé de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk: Descriptions bibliographiques et points d’accès : quels défis posent les nouveaux modèles de données et les nouvelles normes aux bibliothèques francophones.

Download (FR)


HET OPSPOREN VAN INFORMATIE DOOR HET ZOEKEN OP BEELD

door Paul Nieuwenhuysen, Professor, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

De lezing geeft een overzicht van een lopend onderzoek naar een methode voor het verkrijgen van informatie, waarbij we vertrekken van beelden die via het Internet toegankelijk zijn. In een relatief nieuwe methode om informatie op te sporen bestaat een query niet uit tekst maar uit een beeldbestand. De prestaties en het nut van twee zoeksystemen worden beoordeeld. Verschillende toepassingen worden geïllustreerd. Concluderend: het zoeken op beeld via het Internet is een opkomende, extra methode voor het vinden van informatie.

Download (EN)


ATTENDEREN OP SOCIALE NETWERKEN: METHODEN, INSTRUMENTEN EN TIPS

door Béatrice Foenix-Riou, Directrice BFR Consultants en auteur Recherche-eveillee.com, Saint-Maur-des-Fossés (Frankrijk)

Sociale netwerken zijn waardevolle en krachtige tools om te attenderen. I&D-professionals aarzelen om ze te gebruiken mogelijk uit angst voor information overload. Nade voorstelling van een aantalsociale netwerken enhun nut voor I&D-professionals, gaat de aandacht meer specifieknaarTwitter enactuele methoden, instrumenten entrucs omhet gebruik vande microbloggingsite te optimaliseren.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2015


RECEPTIE

logo_inforum_2014

 In samenwerking met logo_kbr_2010

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294LOGO_DelawareConsultinglogo_infor_2015logo_picturae_2014logo_swets_2014

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Phédra Clouner, opdrachthouder informatiebeveiliging FOD Justitie, afgevaardigd beheerder FedISA Belgium

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2014


DE BIBLIOTHEEK IN DE TIJD VAN BIG-DATA: OVER ICT EN ETHIEK

door Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek TUDelft, Delft (Nederland)

In een tijd van big data en geavanceerde ICT is een herbezinning nodig op de missie, taken en verantwoordelijkheden van de bibliotheek en de informatie professional. De nieuwe kennis- en informatietechnologie zorgt voor nieuwe kwetsbaarhedenvan burgers en informatieconsumenten. Voor welke ethische vraagstukken ziet de bibliotheek wereld en informatie professie zich geplaatst en in welke richting moeten oplossingen worden gezocht?

Download (NL)


INFORMATIEBEVEILIGING: RECHTEN EN PLICHTEN

door Johan Vandendriessche, advocaat-vennoot Crosslaw advocaten

Informatie krijgt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. Er wordt zelfs gezegd dat informatie het nieuwe betaalmiddel is in de informatiemaatschappij. Hoe gaat de wetgever om met informatie en informatieveiligheid? Wat is het statuut van informatie? Welke rechten en plichten bestaan er in verband met informatieveiligheid. Het overzicht in vogelvlucht geeft inzage in de problematiek en laat toe om zich op gerichte wijze te verdiepen in de materie.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


EEN WETGEVING UITBOUWEN REKENING HOUDEND MET DE PRAKTIJKEN VAN PRIVACYBESCHERMING EN DE BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

door Stefan Verschuere (vice-voorzitter) en Eric Gheur (lid), Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer omvat algemene beginselen. De principes van doelmatigheid, transparantie, proportionaliteit of veiligheid zijn erg abstract en krijgen slechts een concrete betekenis door ze te confronteren met concrete processen of activiteiten. Elke onderneming of vereniging heeft een eigen streefdoel, haar maatschappelijk doel. Hieruit spruiten een aantal operationele activiteiten voort. Het zijn deze activiteiten die de voedingsbodem vormen van een wettelijke omkadering. De regels van bescherming en zekerheid krijgen vorm omdat het criterium van kwaliteit dat overeenkomt met het respect voor een grondrecht, de bedrijfsactiviteiten in perspectief stelt. Good practice is vaak enkel een kwestie van gezond verstand.


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Dirk Van Eylen, projectleider MobiDoc FOD Mobiliteit & Vervoer

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Stéphanie Fort, jurylid ABD-BVD-Prijs

Laureaat: Timo Felix Van Havere (Master of Arts in de Archivitiek: Ergoedbeheer en hedendaags documentbeheer van VUB)

Titel van het ingediende eindwerk: De droom van een archivaris : een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930.


HET STATUUT VAN DIGITALE ARCHIVERING: ENKELE UITGELEZEN VRAGEN

door Bernard Vanbrabant, Kirsten Van Gossum et Amandine Philippart de Foy, advocaten Liedekerke WoltersWaelbroeck Kirkpatrick

De juridische waarde van digitale bedrijfsarchieven, meer bepaald van gescande documenten en de voorwaarden van archiveren, vormen het onderwerp van de toelichting. Praktische vragen krijgen een antwoord. Kan een instelling een digitaal archief benutten? Dient het oorspronkelijke papieren document bewaard te worden? Mag men zelf een digitaal archief aanleggen of is er tussenkomst van derden vereist? Met welke voorwaarden worden de dienstverleners voor elektronische archivering geconfronteerd?

Download (FR)


VEILIGHEIDSPROBLEMEN VOOR BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF IN HET DIGITALE TIJDPERK

door Jan Guldentops, CEO van Better Access (BA)

Deze presentatie gaat in op de praktische uitdagingen voor bibliotheken en archieven op het vlak van informatiebeveiliging. De uitdagingen zijn veelvuldig: van de valkuilen bij het digitaliseren van traditionele documenten om ze voor de toekomst te preserveren over vaak enorme volumes aan data tot het op een veilige manier online ontsluiten van deze collecties. Een paar dingen om rekening mee te houden bij digitale archieven.


UITLEIDING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

ebsco logo 294logo_exquandologo_infor_2015comm_verslag.inddlogo_LexisNexis_2011logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD,
Patrick Lefèvre, directeur-generaal, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),
en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2013


INFORMATION OVERLOAD BINNEN DE ONDERNEMING: REALITEIT OF ILLUSIE?

door Caroline Sauvajol-Rialland, maître de conférences UCL, Louvain-la-Neuve, fondatrice de So Comment, cabinet conseil en gestion de l’information

Het vaststellen van information overload en het verband met een overload aan activiteiten en de gevoelswaarde van een steeds dringend karakter. Een poging tot definitie van information overload. Het risico voor de medewerkers en de organisatie.

Download (FR)


INFORMATIEVAARDIGHEDEN IN TIJDEN VAN INFORMATION OVERLOAD

door Sara Decoster, bibliothecaris ULg, Luik

In het huidige informatietijdperk fungeert de bibliotheek steeds meer als een brug tussen data en gebruiker. Vandaar dat het de moeite loont om na te denken over haar rol bij het ontwikkelen van informatievaardigheden. De bibliotheek verschaft daarbij niet enkel technische hulpmiddelen, maar doet ook aan sensibilisering i.v.m. de informatieproblematiek.

Download (FR/NL)


NETWERKMOMENT


SOCIALE MEDIA, INFORMATIE OVERLOAD EN ENERGIETEKORT. BURN OUT VERMIJDEN EN OPNIEUW PLEZIER KRIJGEN IN HET WERK

door Luc Swinnen, stressdokter, Lembeke

In deze presentatie gaan we in op de persoonlijkheid van mensen. Mensen die perfect alles willenf afwerken, die veel uitstellen en anderen willen pleasen, zijn steeds bedreigd door burn-out. Wij beschikken over een ruime database om dit allemaal in te kleuren. Informatie overload en ook de sociale media spelen daarbij een  grote rol. De boodschap is natuurlijk niet dat deze sociale media nog uit ons leven kunnen verdwijnen, maar we zullen er wel zeer goed en efficiënt mee moeten omgaan. Gezond verstand zal ook nodig zijn. Het wordt een uiteenzetting met humor en met een knipoog naar de wet van Pareto. 

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Toon Lowette, directeur Grid Online Publishing Consultancy, Hoeilaart

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter

Laureaat: Michèle Orban (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’UCL)

Titel van het ingediende eindwerk: La cartographie des domaines de connaissances comme outil de veille stratégique.


INFORMATION OVERLOAD: HOW INFORMATION GOT OUT OF CONTROL AND WHAT WE NEED TO DO ABOUT IT TODAY

door Jonathan Spira, Chief Analyst, Basex, Washington (USA)/London (UK)

Information overload cost the U.S. economy $997 billion in 2010 and the figure only continues to grow. While information overload is typically viewed as analogous to e-mail overload, the latter is merely a poster child for the problem and it manifests itself in areas as varied as search and everyday communication. Achieving a greater understanding of the problem is the first step to addressing it and Jonathan Spira, author of Overload! How Too Much Information Is Hazardous To Your Organization, will take us through how we got into this mess and what we can actually do to reduce the impact Information Overload has on our daily lives.

Download (EN)


NETWERKMOMENT


INFORMATIE EN COMMUNICATIE ZIJN GRATIS MAAR KOSTEN HANDENVOL GELD

door Jan Vanthienen, hoogleraar informatiemanagement, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoeksgroep Beleidsinformatica

De opkomst van alomtegenwoordige informatie, mobiele communicatie, big data en continue bereikbaarheid geeft de indruk dat onze informatieproblemen tot het verleden behoren. Niets is minder waar. Information overload en een teveel aan communicatie dreigen eerder een probleem te worden voor de productiviteit in plaats van een oplossing. Hiertoe is er dringend nood aan beter informatie- en communicatiebeheer. In deze presentatie wordt ingegaan op twaalf aanbevelingen voor het beter omgaan met informatie en het productief gebruik van de talloze nieuwe mogelijkheden.

Download (NL)


DIGITALISERING VAN HET PATRIMONIUM: VAN UTOPIA TOT DE REALITEIT: DE PROCESSUS ONDER DE LOEP

door Frédéric Lemmers, verantwoordelijke collectiedigitalisering, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel

Het patrimoniumbeheer draagt via het digitaliseringsproces ongetwijfeld bij tot een information overload. Het risico bestaat immers dat minder belangrijke items het geheel onoverzichtelijk maken. Het is daarom nodig om op basis van relevante selectiecriteria een coherente corpus uit te bouwen. De uiteenzetting gaat in op de problemen die ontstonden bij de verwezenlijking van deze doelstelling bij “Europeana Collecties 1914 – 1918“. Het is de bedoeling is om tegen 2014 een selectie van ongeveer 400.000 documenten over de Eerste Wereldoorlog verspreid over tien nationale bibliotheken te digitaliseren en te publiceren op Europeana. De benadering laat toe de moeilijkheden te onderstrepen bij het maken van een representatieve selectie rond een bepaald thema rekening houdend met de uitvoeringsvoorwaarden.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

comm_verslag.indd    ebsco logo 294    logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Elena Phalet, wetenschappelijk medewerker Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, Brussel

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), vertegewoordigd door Frédéric Lemmers,

en Marc Van den Bergh, coördinator van Inforum 2012


ACTUELE REGELGEVING INZAKE AUTEURSRECHT: EEN DIGITALE UITDAGING

door Pierre-Yves Andrau, legal officer European Commission, DG Internal Market, Copyright Unit, Brussels

De Europese Commissie ontwikkelt inzake auteursrecht een strategie met in het achterhoofd de bevordering van de creativiteit en de ontwikkeling van digitale interne markt. Een verbetering van de juridische omkadering dient de digitale uitdaging in goede banen te leiden, gekenmerkt door een toenemende convergentie van de verschillende dragers en platformen zo bijdragend aan de ogenblikkelijke en globale inhoudsverspreiding.


RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET AUTEURSRECHT: EEN ALGEMEEN OVERZICHT

door Fabienne Brison, advocaat, partner Hoyng Monegier LLP, professor VUB en HUB, Brussel

Een overzicht van de huidige stand van zaken en de meest relevante recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving en (vooral Europese) rechtspraak inzake het auteursrecht als inleiding op en algemeen kader voor de bijzondere onderwerpen die hierna aan bod zullen komen.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


WEB 2.0: NIEUWE TOEPASSINGEN, NIEUWE RECHTEN?

door Michèle Battisti, veille juridique, Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), Paris (France)

Een drastische herziening of eerder een eenvoudige evolutie van het recht? De vraag stelt zich waar de grens ligt tussen het private en publieke domein, het professioneel en niet-professioneel gebruik of nog het actief of eerder passief spel van acteurs om de traditionele juridische waarden in vraag te stellen. Hoe dient omgegaan met de spanning van het recht op kennis in een gecommercialiseerde wereld, tussen de vrijheid van meningsuiting en de grenzen die dienen gesteld aan bepaalde misbruiken. Wetgevend of contractueel: een scala aan juridische middelen kan worden uitgewerkt om een 2.0-recht aan te passen aan deze nieuwe omgeving.

Download (FR)


BIBLIOTHEKEN, DOCUMENTATIECENTRA, ARCHIEVEN EN HUN COLLECTIES: ENKELE PATRIMONIALE VRAAGSTUKKEN

door Bert Demarsin, vice-decaan Faculteit Rechten HUBrussel, geaffilieerd onderzoeker KULeuven, coördinator Art Law & Management Research Programme, Leuven

Bibliotheken, documentatiecentra en archieven krijgen niet alleen af te rekenen met problemen van intellectueelrechtelijke aard, ook zuiver eigendomsrechtelijke kwesties dienen zich herhaaldelijk aan. Zo stelt zich de vraag naar het vermogensrechtelijk statuut van de collectiestukken. In het verlengde daarvan kan men vervolgens de vraag stellen in welke mate andere personen nog bepaalde aanspraken kunnen laten gelden, zoals auteurs, hun erfgenamen, de in bepaalde werken afgebeelde personen of de door hen gecreëerde objecten. Tot slot behoeft de vraag óf en hoe men zich als ontvangende instelling van een collectie daartegen op sluitende wijze kan indekken, een antwoord.

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Philippe Laurent, coördinator Echosdoc, Bruxelles

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter

Laureaat: Joëlle Sallets (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk: La problématique des adresses spatiales dans les bases de données administratives.


VERWEESDE WERKEN: NAAR EEN EUROPESE OPLOSSING?

door Joris Deene, advocaat Everest, gastdocent UGent, SA&S, Gent

Op 24 mei 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken. Een tweede ontwerpversie werd op 12 februari 2012 gepubliceerd, en een derde is in de maak. De Europese Commissie wil hiermee rechtszekerheid creëren bij culturele organisaties op het vlak van digitaliserings- en ontsluitingsprojecten. Het voorstel is gebaseerd op een zorgvuldige zoektocht naar de rechthebbenden en op een wederzijdse erkenning van de nationale oplossingen voor verweesde werken. Tijdens deze presentatie zal de achtergrond en de inhoud van het richtlijnvoorstel worden besproken. Op basis van de voorliggende teksten kan alvast worden geconcludeerd dat het richtlijnvoorstel zowel qua reikwijdte als qua inhoud tekort schiet.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


15 JAAR VERDER: AUTEURSRECHT EN EEN SUI GENERIS RECHT VOOR DATABANKEN: EEN POSITIEVE EVALUATIE OF EEN MISLUKKING?

door Estelle Derclaye, associate professor, Faculty of Law, University Park Nottingham (UK)

Inleidend worden een aantal beschouwingen gegeven over het auteursrecht en het sui generis recht voor databanken met aandacht voor de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de recente Belgische rechtspraak. Verder wordt de Europese richtlijn inzake databanken onder de loupe genomen evenals de opeenvolgende interpretaties hieraan sinds 1996 gegeven.

Download (FR)


UITGEVERS EN BIBLIOTHECARISSEN: EEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIGITALE BESTEMMING OF NIET?

door Anne Bergman-Tahon, director of the Federation of European Publishers, Brussels

In een digitale omgeving is alles bestemd om te veranderen en toch lijkt het op hetzelfde moment dat de rol van de uitgever en de bibliothecaris bij de vertaling naar de lezer toe gelijkaardig is aan de huidige ondersteuning. Wat verandert er dan? Hoe een evenwicht bewaren? Hoe samenwerken zonder te parasiteren? Nieuwe benaderingen worden overwogen en uitgetest en hun resultaten moeten verder worden onderzocht.


INDEX OR FOOTNOTE? HOW TO ENSURE THAT LIBRARIES POWER THE INFORMATION SOCIETY?

door Vincent Bonnet, director EBLIDA, The Hague (The Netherlands)

IFLA heeft een voorstel voor een internationaal verdrag over de beperkingen en uitzonderingen op het copyright voor de bibliotheken en archieven uitgewerkt en heeft een promotiecampagne ondernomen van dit verdrag bij de betrokken Lidstaten van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. EBLIDA ondersteunt dit project op Europees niveau. Terwijl het copyright een pregnante vraag wordt, in het bijzonder in de digitale wereld, is het belangrijk dat de bibliotheek- en archivarissenverenigingen hun krachten bundelen met de verenigingen die werken rond gelijkaardige problematieken en eveneens met de consumentenverenigingen. Op 30 mei 2012 organiseerden verscheidene van deze verenigingen een conferentie in het Europees Parlement om de aandacht te trekken van de politieke beslissers over dit onderwerp.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

logo_dowjones ebsco logo 294 logo_LexisNexis_2011  pmbservicesblanc-100  logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Evelyne Luctkens, project & bid manager International Organisations, I.R.I.S. Solutions & Experts S.A., Louvain-la-Neuve

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), vertegenwoordigd door Marc D’Hoore,

en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2011

Download (FR/NL)


OAI-PMH FOR DUMMIES: HOE EEN INSTITUTIONELE REPOSITORY MET BEPERKTE MIDDELEN UITBOUWEN? EEN CASE STUDY

door Patrice X. Chalon, knowledge manager, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Brussel

In 2006 evalueerde het KCE, een recent opgerichte federale instelling, de mogelijkheid om een institutioneel depot te ontwikkelen dat beantwoordt aan de OAI-PMH interoperabiliteitsstandaard. In deze uiteenzetting beschrijven we hoe en waarom het KCE op basis van haar bibliotheeksysteem een institutionele depot uitgebouwd heeft. We bespreken ook de uitdaging van het uitbouwen van meta-depots (aggregators) aan de hand van twee voorbeelden: een Belgisch en een Europees.

Download (EN)


PAUZE


DE BIBLIOTHEEK OP TWITTER

door Wilma van den Brink,  informatiespecialist Maatschappij en Recht, Hogeschool Amsterdam (Nederland)

Twitter lijkt het nieuwe wondermiddel te zijn om in contact te komen en banden te smeden met de doelgroep. Het aantal bibliotheken dat daarom een twitteraccount opent groeit hard. Maar worden de verwachtingen ook gehaald? De lezing staat stil bij de idealen en de werkelijke resultaten van nationale en internationale bibliotheken op twitter. Daarnaast staan ook de succesfactoren van Museum Boerhaave op twitter centraal en wordt er gekeken in hoeverre bibliotheken kunnen leren van de virtuele klantenbenadering door de museumwereld. Aan het einde van de presentatie is daarmee een realistisch beeld geschetst van het gebruik van twitter als medium door bibliotheken in de huidige tijd en worden er praktische handreikingen gegeven voor de toekomst.

Download (NL)


NIEUWE DIGITALE ONTWIKKELINGEN: VIRTUELE VRAAG & ANTWOORD-DIENSTVERLENING

door Jean-Philippe Accart, directeur des études, Master of Advanced Studies in Archives, Library and Information Science, Universités de Berne et de Lausanne (Zwitserland)

De digitale gebruiker is een van de huidige componenten van het professionele landschap van documentalisten en bibliothecarissen en steeds meer en meer aanwezig op het Internet. Het is dus essentieel dat hij een – virtueel – antwoord vindt wanneer de behoefte zich voordoet. De online Vragen&Antwoorden-diensten die momenteel ontwikkeld worden zijn een mogelijk antwoord vanuit de bibliotheken en documentatiediensten, zelfs vanuit de archiefwereld. Het onderhouden van de op een virtuele manier gecreëerdedienstrelatie met de gebruiker is vandaag één van de uitdagingen voor de I&D-professionnals. De presentatie snijdt deze onderwerpen aan en schetst tegelijkertijd ook een panorama van de digitale omgeving.

Download (FR)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris Universiteit Gent

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Benjamin Peiffer, Bachelier en bibliothéconomie à la Haute école de la Province de Liège

Titel van het ingediende eindwerk: Mise à jour et révision de l’édition abrégée de la classification décimale universelle en vue d’une réédition.


CLOUD COMPUTING FOR LIBRARIES

door Annette Dortmund,  product manager OCLC,  Oberhaching (Duitsland)

More and more web applications become available, in various areas – cloud computing has become a generally known term. Is it also useful for libraries to put their management systems and data online? Which advantages does the cloud offer when it comes to web-based applications for library management and end-user services? And which new library cooperation and networking opportunities does this technology bring? The presentation gives an overview of the developments and considerations in the area of cloud computing for libraries and indicates which benefits the new generation of library applications has to offer. (De uiteenzetting wordt in het Engels gegeven)

Download (EN)


PAUZE


QR-CODES: GADGET OF NIEUW WERKTUIG?

door Philippe Allard, chef de projet GIAL, chargé de gestion website van de stad Brussel, journalist

QR-codes in 1994 in Japan ontwikkeld, veroveren stilaan Europa.  Gaat het hier om een simpele en  eerder publicitaire gadget om een of andere computerfreak te verleiden of kan deze 2D-code daadwerkelijk bruikbaar zijn binnen de bibliotheken en de documentatiecentra en aanvullende informatie bevatten?

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2011


HET INTERNET VAN DINGEN ONTMOET HET INTERNET VAN MENSEN: “ONZICHTBARE” DIENSTEN VAN SLIMME SYSTEMEN

door Hans Appel, professor Computer Science & Sensor Technology, Hanze University of applied sciences, Groningen (Nederland)

Het is 2011, we laten het oude traditionele administratieve automatiseren achter ons, en staan open voor nieuwe frisse ideeën. Tegenwoordig bevat nagenoeg ieder nieuw product, iedere nieuwe dienst, een element dat te maken heeft met informatie- en communicatietechnologie. We stevenen steeds meer af op een wereld van slimme omgevingsgevoelige systemen. Computers dringen door in de haarvaten van de maatschappij. Computers krijgen zintuigen, computers leren voelen. Een wereld van “communities & crowds” (WE are smarter than ME) met sensors en actuators. Een wereld waar het leuk, aantrekkelijk en uitnodigend is om met de passie van de spreker: “computer science”, in aanraking te komen. We gaan die wereld verkennen. Kijken hoe en wat er wordt geïnnoveerd, en wat dat voor ons allen betekent. In onze dagelijkse bezigheden maar ook in de toekomstige mogelijkheden. “Thinking out of the Box” is het thema!

Gepland om 14u00, kon niet doorgaan.

Download (NL)


RECEPTIE

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

logo_dowjones ebsco logo 294  logo_LexisNexis_2011  logo_libis_2010  logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Patrick Lefèvre, directeur-generaal Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2010


FROM PRINT JUNGLE TO A NO SHELF LIBRARY – CREATING A HIGH PERFORMING LIBRARY FUNCTION THAT ADDS VALUE, DRIVES ORGANIZATIONAL CHANGE AND GENERATES SUCCESS

door Andrew Clark, group leader, UCB Library Services, Eigenbrakel

Strategic library planning and the need to maximize the value of both the content and the services delivered by the library is essential to ensuring that any specialist library doesn’t remain static but is an invaluable high performing asset to the corporation that continues to meet the growing information needs of library users and corporate executives.  During the last 18 months the UCB library function has strategically and successfully transitioned itself from being a static and somewhat archaic function to a dynamic value adding facility that is highly respected by all areas of the business. Find out how this has been achieved and be inspired by success.

Download (EN)


PAUZE


DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK K.U.LEUVEN EVALUEERT HAAR DIENSTVERLENING

door Werner Beyens, teamleider, Publieke Diensten Centrale Bibliotheek K.U.Leuven

In 2008 nodigde de Universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven alle studenten en personeelsleden uit om deel te nemen aan de LibQUAL+ enquête. Dit bibliotheekgericht kwaliteitsonderzoek meet de perceptie van producten en diensten bij haar klanten. De informatie door het onderzoek verzameld zal waardevol zijn wanneer toekomstige bibliotheekdiensten ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs worden uitwerkt.

Download (NL)


BIBLIOTHEEK VLISSINGEN MAAKT HET VERSCHIL: INFORMATIEBEMIDDELING IN DE GOOGLE-MAATSCHAPPIJ

door Karolien Selhorst, beleidsmedewerker, Digitale Bibliotheek & Kennismanagement OB Vlissingen (Nederland), hoofdredacteur Digitale Bibliotheek, zelfstandig adviseur

De enorme toename van het aantal soorten media leidt  tot een overdaad aan informatie, waarmee steeds meer mensen geen raad weten. Tegelijkertijd zien we dat onze maatschappij een snelle verspreiding van de informatie- en kennistechnologie kent. De computer is nu ook in de vrije tijd een belangrijk medium voor tijdsbesteding, sociale contacten, communicatie en informatieverschaffing. Bibliotheek Vlissingen wil mensen in deze complexe en door informatie overspoelde wereld – de Google-maatschappij – zo goed mogelijk toerusten, zodat zij zich tot volwaardige en betrokken leden van de samenleving kunnen ontwikkelen. Om deze missie te realiseren zet Bibliotheek Vlissingen sterk in op een mix van kennis delen, mediawijsheid en web2.0.

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Vincent Maes, voorzitter van ABD-BVD

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Lorraine Smal, Bachelière en bibliothéconomie et documentation diplômée par la Haute Ecole Paul Henri Spaak (Bruxelles)

Titel van het ingediende eindwerk: Situation de la lecture publique au Guatemala et analyse des résultats de l’enquête menée auprès de 24 bibliothèques soutenues par le projet Probigua.

Download (FR)


STUDENTEN BEHEERSEN HET INFORMATIE-AANBOD: EEN OPLEIDING ALS CORE BUSINESS VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK. MITS WELKE VERWACHTINGEN?

door François Frédéric, coördinator, Groupe Formation des Utilisateurs, Archives et Bibliothèques, ULB, Brussel

De universiteitsbibliotheken bekommeren zich al langer over de opleiding van hun gebruikers omtrent de informatiebeheersing. De taak werd alleen maar complexer door de evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën. De laatste jaren ontstonden diverse competentiereferentiëlen die binnen de universiteit tot leidraad dienen om vormingsprogramma’s uit te werken. De opleiding dient niet uitsluitend verzorgd te worden door de I&D-verantwoordelijken, maar ook door het onderwijzend personeel. Het gaat immers niet louter om het bijbrengen van technische vaardigheden, de competentie om informatie te vinden en te beheersen is cruciaal binnen de universitaire opleiding. Van een universitair opgeleide mag verondersteld worden dat hij intellectuele, methodologische en technische vaardigheden in zijn bagage heeft zitten. Maar wat zijn de verwachtingen van de professionals.

Download (FR)


ÉÉN I&D-PROFESSIONAL, VEEL BEROEPEN (PANEL)

Gaan de nieuwe technologieën eerder aanleiding geven tot een concentratie of een opsplitsing van het I&D-beroep? Beïnvloedt  de digitalisering van de informatie elk van onze talrijke I&D-beroepen op gelijke wijze? Staan I&D-professionals open voor deze technologische ontwikkelingen? Is de segmentering van het beroep een gevolg van een verschillende gebruiker of van de manier waarop het beroep wordt ingevuld? Heeft dit gevolgen voor de opleiding?

met Katrien Bergé, directrice, Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (FUNDP), Namen
Stéphane Dessicy, directeur, réseau des bibliothèques, Schaarbeek
Marie-Laurence Dubois, coördinatrice, Centre de documentation et du centre d’archives privées, Etopia, Namen
Marjan Grootveld, senior adviseur, onderzoeker, Zenc – Focus op oplossingen, Den Haag (Nederland)
Philippe Laurent, coördinator, EchosDoc, Brussel
Philippe Van Espen, verantwoordelijke documentatie, Vivaqua, Brussel

Download (FR/NL)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, coördinator Inforum 2010


RECEPTIE