Inforum 2018 - We manage everything

Programma

Voormiddag

Sessieleiding (in het Nederlands): Rika Colpaert, wetenschappelijk medewerker, Koninklijke Bibliotheek van België

ONTHAAL


Inleiding en voorstelling van de dag

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD
Sophie Vandepontseele, directeur Hedendaagse verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek van België
Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van de ABD-BVD en Coördinator van het Inforum 2018


Bronnen en digitale sporen: een nieuwe choreografie

door Marie-Anne Chabin, bedrijfsadviseur (managementarchivering, recordmanagement), cabinet Archive 17

Data zijn er overal: het wordt ons gezegd en we kunnen het zien. Er wordt ook verteld dat “het gegeven” het document als dusdanig alleen maar terugdringt. Wat er ook van zij, indien we verder kijken dan de gegevensdrager zullen er steeds mensen zijn die het geschreven woord gebruiken (of beeld of geluid) voor twee universele doeleinden: het registreren van rechtsbronnen en verplichtingen, het opbouwen van kennisbronnen voor de opleiding van individuen en burgers. Bij het digitale zijn er steeds sporen en bronnen van informatie. Eenvoudigweg, ze zien er niet meer hetzelfde uit, er is een andere wisselwerking, sneller, en evolueren door nieuwe figuren te tekenen…

Download (NL)


Netwerkmoment

u aangeboden door


Archiveren ongeacht de vorm. Digitaal archiveren in Antwerpen

door Filip Boudrez, archivaris, Stad Antwerpen

Digitaal archiveren is een integraal onderdeel van het archiveringsbeleid en de archiveringspraktijk van het FelixArchief Antwerpen. Raadsbesluiten, e-mails, datasets, websites, berichten op sociale media worden digitaal gearchiveerd. Het digitale depot is het kloppend hart van de digitale dienstverlening. Risicomanagement en (internationale) standaarden vormen samen met de elementaire archiefbeginselen de pijlers van dit digitale depot. Filip Boudrez licht toe welke keuzes hierbij werden gemaakt en hoe het FelixArchief omgaat met de uitdagingen van digitaal duurzaam archiveren.

Download (NL)


Hoogwaardige statistische informatievoorziening en de digitale revolutie

door Barteld Braaksma, innovatiemanager, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De voortschrijdende digitalisering brengt enorme veranderingen met zich mee op het gebied van verzameling, beheer, bewerking en ontsluiting van gegevens. Tegelijkertijd veranderen de behoeften en verwachtingen van gebruikers. Nieuwe maatschappelijke fenomenen vragen om een adequate beschrijving en duiding. Daarnaast komt via zoekmachines en sociale media informatie beschikbaar waarvan herkomst en betrouwbaarheid niet altijd evident is. Dit alles stelt een informatieleverancier als het CBS voor grote uitdagingen. Aan de dataverzamelingskant hebben Big Data en Internet of Things heel andere kenmerken dan klassieke steekproefwaarneming. Aan de kant van informatieverschaffing verwachten gebruikers eenvoudige toegang tot relevante gegevens via elektronische media, in plaats van te wachten tot ze een papieren publicatie kunnen inzien. Om van ruwe bronnen tot bruikbare informatie te komen is kennis van nieuwe technieken zoals textmining en machine learning onontbeerlijk. De presentatie beschrijft hoe het CBS omgaat met al deze veranderingen en tegelijk kernwaarden zoals kwaliteit en gegevensbescherming waarborgt.

Download (NL)


Lunch


Namiddag

Sessieleiding (in het Frans): Michel Fincoeur, wetenschappelijk medewerker, Koninklijke Bibliotheek van België


Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Isabelle Somville-Cornet, vice-voorzitster van de ABD-BVD en juryvoorzitster van de ABD-BVD Prijs


Ontprofessionalisering van de informatieprofessie: oorzaken, gevolgen en een agenda

door Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn de afgelopen jaren veel opleidingen tot informatieprofessional beëindigd of opgegaan in bredere opleidingen. Met name in het hoger beroeps- en universitair onderwijs was dat het geval. Reden voor de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) om zich gezamenlijk te beraden op oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling en wat er kan worden gedaan om deze ontwikkeling te keren. Een onderzoek naar de nood aan informatieprofessionals in het eigen werkveld maar ook daarbuiten was een van de acties. De presentatie stelt de belangrijkste resultaten voor en bespreekt ze in een bredere context om zo tot een agenda voor het vakgebied te komen. Wat kunnen – of moeten – we als informatieprofessionals doen om de sluipende ontprofessionalisering van onze professie tegen te gaan?

Download (NL)


Bestuurders oog in oog met informatie

door Pascal Junghans, directeur Prospectie, Entreprise et Personnel

Tijdens deze uiteenzetting worden de resultaten doorgenomen van een onderzoek door een literatuurstudie bij 26 senior executives van grote bedrijven naar hun relaties met informatie. Binnen het bedrijf ontvangen ze een schat aan informatie, ook aangeleverd door informatieprofessionals. Maar ze zijn ook op zoek naar meer toekomstgerichte informatie, naar signalen van zwakte tijdens het bezoeken van fabrieken en kantoren en door hun netwerken. Om deze hoeveelheid aan informatie aan te wenden, zullen ze zeker de gebruikelijke procedures binnen het bedrijf benutten, inclusief gepaste vergaderingen, maar vooral “irrationele” middelen van hun brein implementeren om hun bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Deze conferentie eindigt met de presentatie van de theoretische en praktische lessen uit het onderzoek.

Download (NL)


Uitleiding van de dag

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD


Receptie