ABD-BVD-Prijs

Meedingen voor de BVD Prijs 2020 is de gelegenheid om uw werk en competenties in de verf te zetten. U kunt 1500€ winnen, uw werk voorstellen tijdens het Inforum, en erkenning vinden bij andere specialisten in uw vakgebied .

Uitzonderlijk is dit jaar de uiterste inleveringsdatum om de kandidaturen te versturen verlegd naar 06 januari 2020. De oproep voor kandidaten bevat meer details over de modaliteiten om deel te nemen aan de Prijs.

Overzicht

ABD-BVD kent jaarlijks een prijs toe voor een bedrag van 1.500 EUR als beloning voor een onuitgegeven eindwerk dat gewijd is aan de Informatie- en Documentatiewetenschap.

De wedstrijd is toegankelijk voor gediplomeerden in het hoger onderwijs (alle leergangen en instellingen zijn toegelaten).

Oproep tot kandidaten

De ABD-BVD zal in 2020 prijs voor een bedrag van 1.500 euro toekennen als beloning voor een o een prijs voor een bedrag van 1.500 euro toekennen als beloning voor een onuitgegeven eindwerk.

De wedstrijd is toegankelijk voor gediplomeerden in het hoger onderwijs (alle leergangen en instellingen zijn toegelaten) die tijdens het academiejaar 2018/2019 een eindwerk ingediend hebben gewijd aan de informatie- en documentatiewetenschappen.

De eindwerken voor de wedstrijd moeten in drie exemplaren ingediend worden waarvan minstens twee in drukvorm. Het derde exemplaar kan op CD-ROM ingediend worden (RTF- of DOC – formaat). Ze worden vergezeld van een samenvatting in het Nederlands, Frans en Engels (maximum 1 pagina per taal).

NB : ongeacht de resultaten worden de exemplaren niet aan de kandidaten teruggestuurd.

Ze dienen te worden vergezeld van een samenvatting in het Nederlands, Frans en Engels (maximum 1 pagina per taal). Tevens moet er een kandidatuurbrief mee opgestuurd worden. Deze bevat de volgende administratieve informatie met betrekking tot de kandidaat :

 • naam en voornamen
 • officieel adres
 • telefoonnummer en e-mail adres (om het prijswinnaar zo snel mogelijk te contacteren)
 • diploma verkregen na verdediging van het ingediende eindwerk
 • datum waarop dit diploma verkregen werd
 • een officieel getuigschrift dat men geslaagd is
 • rapport of officieel getuigschrift met vermelding van de behaalde uitslag van het eindwerk

De kandidaturen moeten uiterlijk per post op 15 januari 2020 toegekomen zijn op het volgende adres :
ABD-BVD-Prijs
Belgische Vereniging voor Documentatie
Keizerslaan 4
1000 BRUSSEL

Alle kandidaten worden ten laatste op 14 mei 2020 persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissingen die de jury met betrekking tot hen genomen heeft. De Prijs zal uitgereikt worden aan de laureaat tijdens Inforum 2019, jaarvergadering georganiseerd door de BVD ie BVD in de loop van het eerste semester 2020.

BVD-Prijs - Reglement

Artikel 1 – Doel

De “BVD-Prijs” (hierna “de Prijs” genoemd) is ingesteld door de Belgische Vereniging voor Documentatie (hierna “de Vereniging” genoemd). Deze werd in het leven geroepen om jaarlijks een onuitgegeven eindwerk gewijd aan de informatie- en documentatiewetenschappen te belonen dat wordt aangeboden in een Belgisch instituut voor hoger onderwijs (*) waar men de informatie- en documentatiewetenschappen doceert.

(*) De instelling moet weliswaar worden erkend door de bevoegde autoriteit

Artikel 2 – Toetredingsvoorwaarden

De wedstrijd is toegankelijk voor gediplomeerden in het hoger onderwijs (alle leergangen en instellingen zijn toegelaten) die tijdens het voorbije academiejaar een eindwerk voorgesteld hebben dat betrekking heeft op een onderwerp in de sfeer van de Prijs. De kandidaten die – in het kader van een open of een verlengde sessie – hun diploma in de informatiewetenschappen zouden bekomen na afsluitingsdatum van de kandidaturen, zullen hun kandidatuur bij de volgende sessie van de Prijs kunnen aanbieden.

Artikel 3 – Indiening van de kandidaturen

De eindwerken voor de wedstrijd moeten in drie exemplaren ingediend worden waarvan minstens twee gedrukt moeten zijn. Het derde exemplaar zal op CD-ROM ingediend worden (RTF- of PDF – formaat). Ze worden vergezeld van een samenvatting in het Nederlands, Frans en Engels (maximum 1 pagina per taal).

Tevens moet er een kandidatuurbrief mee opgestuurd worden. Deze bevat de volgende administratieve informatie met betrekking tot de kandidaat :

 • naam en voornamen
 • officieel adres
 • telefoonnummer en e-mail adres (om het prijswinnaar zo snel mogelijk te contacteren)
 • diploma verkregen na verdediging van het ingediende eindwerk
 • datum waarop dit diploma verkregen werd
 • een officieel getuigschrift dat men geslaagd is
 • rapport of officieel getuigschrift met vermelding van de behaalde resultaat van het eindwerk

De kandidaturen moeten per post op de zetel van de Vereniging toekomen ten laatste op de dag vermeld in de oproeping voor kandidaten. Alle documenten die opgestuurd werden ter ondersteuning van de kandidatuur blijven eigendom van de Vereniging.

NB : ongeacht de resultaten worden de exemplaren niet aan de kandidaten teruggestuurd.

Verder zal (zullen) de prijswinnaar(s) – indien nog niet gedaan – op CD-ROM of USB-stick of via e-mail een RTF versie van het eindwerk inleveren om de uitgave ervan te vergemakkelijken en te versnellen. Deze versie moet ons vóór de datum van de prijsuitreiking worden toegezonden.

Artikel 4 – Taal van het werk

De werken voor de wedstrijd mogen ingediend worden in één van de volgende drie talen : Nederlands, Frans of Engels.

Artikel 5 – Samenstelling van de jury

De jury die belast is met het beoordelen van de ingediende eindwerken wordt jaarlijks aangeduid door de Raad van Bestuur. Ze is samengesteld uit minimum 5 leden en wordt ex officio voorgezeten door de Voorzitter van de Vereniging of zijn afgevaardigde. Experten die niet tot de Vereniging behoren kunnen, indien nodig, aangeduid worden als lid van de jury.

Artikel 6 – Beslissingen van de jury

In haar onderzoek naar de verdiensten, houdt de jury rekening met de originaliteit van de werken evenals met de wetenschappelijke en/of technische waarde van de ingediende bijdragen. Wanneer het resultaat van meerdere werken hetzelfde is, kan de jury de laureaten ex-aequo bekronen en het bedrag van de Prijs delen.

Wanneer geen enkele kandidatuur een voldoende niveau haalt, kan beslist worden de bijdrage van de Prijs over te dragen naar het volgend jaar. Voor het overige houdt de jury zich het recht voor een speciale vermelding toe te kennen aan elk niet-beloond werk dat een bijzonder interessante kwaliteit heeft.

De jury geeft zelf stelt haar eigen intern reglement op. Haar beslissingen – die steeds onherroepelijk zijn – worden ten laatste genomen op 31 mei van het jaar waarin de Prijs toegekend wordt. Alle kandidaten worden persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissingen die de jury met betrekking tot hen genomen heeft.

Artikel 7 – Toegekende titel

De auteur van het beloonde werk krijgt de titel “Laureaat van de BVD-Prijs” van het lopende jaar.

Artikel 8 – Bedrag en uitreiking van de Prijs

Het bedrag van de Prijs wordt elk jaar bepaald door de Raad van Bestuur van de Vereniging en meegedeeld in de aankondigingstekst van de wedstrijd. Het mag niet minder dan 500 EUR zijn.

De Prijs zal uitgereikt worden aan de laureaat tijdens één van de publieke manifestaties georganiseerd door de Vereniging.

Elke speciale vermelding toegekend door de jury in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 geeft de auteur van het weerhouden werk recht op een gratificatie. Het bedrag van deze gratificatie mag echter niet meer bedragen dan een derde van het bedrag van de jaarlijks toe te kennen Prijs.

Artikel 9 – Aankondiging van de wedstrijd

Ten laatste op 1 december die voorafgaat aan de toekenningsperiode van de Prijs, zal de aankondiging van de wedstrijd verschijnen in het maandelijks informatieblad van de Vereniging; een specifieke mailing zal eveneens opgestuurd worden in België naar alle instellingen van hoger onderwijs die opleidingen geven in verband met het onderwerp van deze Prijs.

Artikel 10 – Publicatie van de werken

In functie van de kwaliteit en het belang n het werk kan het bekronde werk het onderwerp uitmaken van een publicatie in de reeks monographieën uitgegeven door de Vereniging. Naargelang de omstandigheden (gezamelik te bepalen door de auteur en het redactiecomité) zal het werk in extenso of na een herwerking gepubliceerd worden.

De gelauwerde kandidaat geeft de Vereniging het recht het eindwerk te publiceren in de vorm die de Vereniging het meest geschikt acht (gedrukt of online).

Ieder publicatie van een eindwerk dat de Prijs heeft ontvangen (of elke synthese ervan) zal steeds vergezeld zijn van een vermelding van de toegekende Prijs.

Artikel 11 – Publicatie van samenvattingen van niet-beloonde werken

Op voorstel van de jury, behoudt de Vereniging zich het recht voor om in haar driemaandelijks blad – onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven vermeld – samenvattingen van bepaalde niet-beloonde eindwerken te publiceren.

Artikel 12 – Overgangsbepaling

De Prijs zal voor het eerst toegekend worden op basis van het huidige reglement in 1997, voor eindwerken gemaakt in de loop van het academiejaar 1995/96.

Artikel 13 – Definitieve bepalingen

Het indienen van een eindwerk voor de wedstrijd houdt in dat de auteur huidig reglement zonder voorbehoud aanvaardt.
Enkel en alleen de Raad van Bestuur van de Vereniging is gemachtigd om huidig reglement te wijzigen.

Palmares

2019

Laurence MAROYE (Doctorat en information et communication, Sciences et technologies de l’information de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk :
« La normalisation internationale du records management : analyse critique dans le contexte du Digital Act. Études de cas au sein d’administrations fédérales»

2018

Clément MONTAGNE (Bachelier Bibliothécaire Documentaliste de la HE2B)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Optimisation de la gestion documentaire des équipements de laboratoire au sein d’UCB Pharma »

2017

Margot WATY (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Ouverture du Domain Name Systems de 2012. Impact de l’arrivée des new gTLD sur l’écosystème des noms de domaine »

(ex æquo)

Alexandre JACOBS (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk:
« Transmitting Information through the Pipeline: Reevaluating the Explosions of San Bruno, Engelhart and Ghislenghien from the Perspective of Organizational, Conceptual or Information Management-Related Elements in Gas Pipeline Explosions »

2016

Pauline Delhez ( Bachelier bibliothécaire-documentaliste de la Haute Ecole de la Province de Liège)

Titel van het ingediende eindwerk:
« Vers un lieu d’étude et de vie : un avenir prometteur pour la BST-Sciences à l’Université de Liège »

2015

Olivier Thirion (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk:
« Descriptions bibliographiques et points d’accès : quels défis posent les nouveaux modèles de données et les nouvelles normes aux bibliothèques francophones »

2014

Timo Felix Van Havere (Master of Arts in de Archivitiek: Ergoedbeheer en hedendaags documentbeheer de la VUB)

Titel van het ingediende eindwerk:
« De droom van een archivaris : een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930 »

2013

Michèle Orban (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’UCL)

Titel van het ingediende eindwerk:
«La cartographie des domaines de connaissances comme outil de veille stratégique. »

2012

Joëlle Sallets (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk :
«La problématique des adresses spatiales dans les bases de données administratives. »

2011

Benjamin Peiffer (Bachelier en bibliothéconomie à la Haute école de la Province de Liège)

Titel van het ingediende eindwerk :
«Mise à jour et révision de l’édition abrégée de la classification décimale universelle en vue d’une réédition. »

2010

Lorraine Smal (Bachelière en bibliothéconomie et documentation diplômée par la Haute Ecole Paul Henri Spaak (Bruxelles))

Titel van het ingediende eindwerk :
«Situation de la lecture publique au Guatemala et analyse des résultats de l’enquête menée auprès de 24 bibliothèques soutenues par le projet Probigua »

2009

Isabelle Debrichy (Bachelière en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole de Namur – Malonne)

Titel van het ingediende eindwerk :
«Projet de mise en place d’un centre de documentation au sein du Mouvement Wallon pour la Qualité : implantation et intégration de quelques outils bibliothéconomiques »

(ex æquo)

Thomas Bihay (Bachelier en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole de Namur – Malonne)
Titel van het ingediende eindwerk :
«EchosDoc : analyse critique d’un répertoire spécialisé en information et documentation : essai d’amélioration et de mise à jour »

2008

BVD-Prijs niet uitgereikt.

2007

Virginie Tacq (Bachelière en bibliothéconomie et documentation diplômée par la Haute Ecole Léon-Eli Troclet (Liège))

Titel van het ingediende eindwerk :
«La classification de la Library of Congress : étude et adaptation à la Bibliothèque de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université Catholique de Louvain »

2006

BVD-Prijs niet uitgereikt.

2005

Aude ALEXANDRE (DES en Sciences et Technologies de l’Information – Université libre de Bruxelles – Section Infodoc)

Titel van het ingediende eindwerk :
«Évaluation des apports d’une ontologie au niveau de l’exploitation et de l’organisation de la connaissance, comparaison avec les possibilités d’un thesaurus »

2004

Bruno Vermeeren (Universiteit Antwerpen – Informatie- & Bibliotheekwetenschap)

Titel van het ingediende eindwerk :
« De constructie van een geïntegreerde thesaurus voor gebruik in een vrije-tekstomgeving »

2003

Liesbeth Baaten (Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde- CVO Pestalozzi – Antwerpen)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Aanbevelingen voor een conserveringsbeleid voor geluidsarchief aan het stadsarchief Antwerpen »

2002

(ex-aequo)

Véronique Van de Vijvere (Diplômée d’études spécialisées en sciences de l’information et de la documentation – ULB Infodoc)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Le spamming et les mesures anti-spam : un nouveau défi pour la conception et l’interprétation des sites Internet »

Valérie Moray (Graduée en bibliothéconomie et documentation – Haute Ecole Léon-Eli Troclet – Liège)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Inventaire de la correspondance extraite de la bibliothèque personnelle de Marcel Thiry (Fonds Thiry, salle Ulysse Capitaine) »

2001

BVD-Prijs niet uitgereikt

Speciale vermelding toegeschreven aan de h. Stefaan Renard (gespecialiseerde studie in de informatie- en bibliotheekwetenschap – UIA)

Titel van het ingediende eindwerk :
« De integratie van elektronische tijdschriften in de/een hybride bibliotheek »

2000

Marcel Van den Heuvel (Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde – Antwerpen)

Titel van het ingediende eindwerk :
« Centrale Discotheek Rotterdam – Een onderzoek m.b.t. cataloguspresentatie van geluidsdragers, catalografie van muziektitels en dienstverlening aan bibliotheken via MuziekWeb »

1999

Guy Delsaut (Gradué en bibliothéconomie et documentation, Bruxelles – IESSID)

Titel van het ingediende eindwerk :
« La presse quotidienne sur Internet. Analyse comparative des sites belges et des principaux sites étrangers ».
Cf. : Dossiers ABD-BVD #2

1998

Dirk Desaever (Graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde – Antwerpen).

Titel van het ingediende eindwerk :
“Mijn elektronische balievriend”.
Cf. : Dossiers ABD-BVD #1

1997

BVD Prijs niet uitgereikt.

Speciale vermelding toegeschreven aan de h. Jan Tusschans
(Graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde – Antwerpen).

Titel van het ingediende eindwerk :
« EKONET – Situering, kritische doorlichtingen toekomstperspectieven van een milieu-informatiesysteem »

1991

Pascal GOLINVAUX (Graduat en bibliothéconomie et documentation, Liège – IPERB)

Titre du mémoire présenté :
« Le marché belge des systèmes d’archivage électronique sur disque optique numérique »

1986

Isabelle CORNET  (Graduat en bibliothéconomie et documentation, Liège – IPERB)

Titre du mémoire présenté :
« Analyse du système documentaire du Centre de technologie de l’éducation de l’Université de Liège et création d’un thésaurus en technologie de l’éducation »