Volg ons ook op @ABD_BVD!

Statuten

Gecoördineerde statuten op 16 april 2014, zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 april 2014.

Artikel 1. Natuurlijke personen – oprichters

1.1. De ondergetekenden:

Arzens, Roger, ingénieur, 16, rue Lambert, Bruxelles;

Berlemont, Fernand, bibliothécaire, 37 avenue de la Spirale, Bruxelles;

Claes, Pierre, documentaliste, 11, rue Verhulst, Uccle;

Colet, André, instituteur, 70, rue Camille Lemonnier, Ixelles;

D’Haenens, Léon, secrétaire, 290, Dieweg, Bruxelles;

D’Hooghe, Albert, ingénieur, 190, rue Rosendael, Forest;

Dubois, Gérald, fonctionnaire, 139, rue Notre-Dame, Evere;

Duffaut, secrétaire, 35 avenue Général Bernheim, Bruxelles;

Evreinov, Basile, ingénieur chimiste, 22, avenue Beau-Séjour, Uccle;

Galland, René, bibliothécaire, 27, rue Maximilien, Bruxelles;

Goossens, Joseph, ingénieur, 119, avenue Baeme, Bruxelles;

Grojean, Oscar, directeur général honoraire de l’enseignement moyen, 2a, avenue du Val-d’Or, Bruxelles;

Hansenne, Jean, conservateur de la Bibliothèque royale, 5, rue de Lombardie, Saint-Gilles;

Jaffé, Frédéric, ingénieur chimiste, 10, rue Camille Lemonnier, Ixelles;

Luchie, Georges, documentaliste, 17, rue Berger, Ixelles;

Marchal, Alphonse-François, documentaliste, 7, rue Franz Binjé, Bruxelles (III);

Michel, Edouard, docteur ès sciences, 9, place Danco, Uccle;

Navez, Léon, bibliothécaire à la Bibliothèque royale, 405, chaussée de Wavre, Bruxelles;

Sadin, Emile, architecte, 32, rue de Vergnies, Bruxelles;

Sion, André, comptable, 32, avenue du Val-d’Or, Bruxelles;

Vandenheule, Fernand, fondé de pouvoirs, 39, place de Jamblinne de Meux, Bruxelles (IV);

Van Grieken, Emile, secrétaire d’administration, 25, Val de la Cambre, Bruxelles;

Wérotte, René, courtier en bois, 77, avenue des Campanules, Boitsfort;

allen van Belgische nationaliteit, met uitzondering van de heren Arzens, bovengenoemd, die de Franse nationaliteit heeft; Evreinov, bovengenoemd, die de Russische nationaliteit heeft (vluchteling); Jaffé, bovengenoemd, die de Duitse nationaliteit heeft, niet-vijaandelijk; Michel, bovengenoemd, die de Zwitserse nationaliteit heeft,

beslissen samen met al diegenen die zich achteraf aansluiten bij deze statuten, een vereniging te vormen onder het stelsel van de Belgische wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 2. Benaming en duur

Benaming:

2.1. De naam van de vereniging is in het Frans “Association belge de Documentation”, in het Nederlands “Belgische Vereniging voor Documentatie”

Duur:

2.2. De duur van de vereniging is onbeperkt. Het werkingsjaar begint op 1 januari.

Artikel 3. Maatschappelijke zetel

3.1. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

3.2. De raad van bestuur kan, wanneer hij het nuttig vindt, een administratieve zetel kiezen.

Artikel 4. Doel

4.1. De vereniging die in hoofdzaak wetenschappelijk van aard is, heeft tot doel:

a) de studie en bevordering van beroepen i.v.m. beheer van informatie in het algemeen en documentatie in het bijzonder;

b) de verspreiding van meningen en de vertegenwoordiging van de belangen van haar leden op nationaal en internationaal vlak;

c) de medewerking aan het informeren van haar leden en het versterken van de samenwerkings- en solidariteitsbanden onder elkaar.

4.2. Daartoe kan zij alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met name allerlei vergaderingen, bezoeken, opleidingen of colloquia organiseren; allerlei documenten, studies of regelmatige publikaties uitgeven; deelnemen aan allerlei werkgroepen.

Artikel 5. Leden

5.1. De vereniging bestaat uit leden-vennoten ten persoonlijke titel of ten collectieve titel. Enkel de natuurlijke personen kunnen ten persoonlijke titel lid zijn; de vennoten ten collectieve titel kunnen rechtspersonen of feitelijke verenigingen zijn. Het aantal leden-vennoten is onbeperkt met een minimum van vijf.

5.2. Vennoot wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit i.v.m. het beheer van informatie of documentatie uitoefent, die een schriftelijk verzoek aan het secretariaat van de vereniging heeft gericht en wiens kandidatuur door de raad van bestuur werd aangenomen. De toetreding impliceert vanwege de kandidaat dat hij met de statuten en reglementen van de vereniging instemt.

5.3. De algemene vergadering kan andere categorieën leden aanvaarden. Die zijn geen vennoten. Hun rechten en plichten zijn in het huishoudelijk règlement vastgelegd.

5.4. De ontslagen en uitsluitingen van de leden gebeuren onder de voorwaarden van artikel 21 van de Wet van 27 juni 1921.

5.5. De ontslagen of uitgesloten vennoot en de rechthebbenden van een ontslagen, uitgesloten of overleden vennoot hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6. Lidgelden

6.1. Het bedrag van het lidgeld van de leden-vennoten wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald. Het mag niet hoger dan 25.000 frank liggen.

6.2. De lidgelden van de leden-niet vennoten die ook door de raad van bestuur worden vastgelegd, worden als roerende schenkingen beschouwd en overeenkomstig de laatste alinea van artikel 16 van de Wet behandeld.

Artikel 7. Algemene vergadering

Algemeen:

7.1. De algemene vergadering bestaat uit aile leden-vennoten. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door één van de vice-voorzitters of bij hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. Zij vergadert in de zetel van de vereniging of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Binnen de grenzen bij wet vastgelegd heeft zij de ruimste bevoegdheden. Haar beslissingen zijn bindend voor alle, aanwezige of afwezige, leden van de vereniging.

Oproeping en agenda:

7.2. De vergadering komt samen na oproeping door de raad van bestuur. Een buitengewone algemene vergadering kan ook worden samengeroepen op verzoek van ten minste een vijfde van de leden-vennoten.

De oproepingen omvatten de agenda, plaats, datum en uur van de vergadering. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel dat door een vijfde van de ledenvennoten is ondertekend, staat eveneens op de agenda. Behoudens eensgezind akkoord van de aanwezige leden, kan de vergadering enkel beraadslagen over de punten op de agenda.

7.3. De oproepingen geschieden ten minste twee weken voor de datum van de vergadering door een schriftelijke mededeling, email of publicatie in een orgaan van de vereniging.

Stemming:

7.4. Op de algemene vergadering hebben de leden-vennoten recht op één stem. Als de rechtspersonen lid-vennoot zijn, kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door twee gevolmachtigden die op de algemene vergadering ieder worden beschouwd als leden-vennoten. De leden-vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een lid dat stemrecht heeft en over een volmacht beschikt. Geen enkel lid mag meer dan drie andere leden vertegenwoordigen.

7.5. De geheime stemming is niet vereist behalve voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur, de schrappingen of als tien procent van de aanwezige leden erom vragen.

7.6. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en haar beslissingen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In afwijking van vorige bepalingen kunnen de beslissingen van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten, uitsluiting van een vennoot of vrijwillige ontbinding van de vereniging slechts worden genomen na de speciale voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventueel gerechtelijke homologatie vereist in artikels 8, 12 en 20 van de wet.

Notulen:

7.7. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester alsook door elk lid dat erom verzoekt en worden ter kennis van de leden en derden gebracht via een orgaan van de vereniging of een schriftelijke mededeling.

Gewone algemene vergadering:

7.8. De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen in de loop van het eerste trimester volgend op het einde van het werkingsjaar.

De agenda omvat noodzakelijkerwijze:

 • een verslag van de raad van bestuur over het voorbije boekjaar;
 • de goedkeuring van de rekeningen;
 • de verkiezing van nieuwe leden van de raad van bestuur of de vervanging van de leden wier mandaat is beëindigd;
 • de aanstelling van twee commissarissen.

Artikel 8. Raad van bestuur

Algemeen:

8.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en heeft als dusdanig alle uitvoeringsbevoegdheden binnen de grenzen van de statuten en van de handelingen die hem door de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Samenstelling:

8.2. De algemene vergadering legt op voorstel van de raad van bestuur het aantal leden van de raad van bestuur vast met een minimum van vijf leden. De leden van de raad van bestuur zijn aangesteld en kunnen worden afgezet door de algemene vergadering. De bestuurders worden verkozen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-vennoten.

8.3. Het mandaat loopt over twee jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Kandidaat is elk lid, al dan niet vennoot, die op zijn minst een week vóór de algemene vergadering zijn kandidatuur schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging heeft ingediend. Die bepaling is ook van toepassing op de uittredende en herkiesbare bestuurders.

Werkingsmodaliteiten:

8.4. De bestuurder die zonder verontschuldiging niet aanwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

8.5. Binnen een maximum termijn van een maand volgend op de algemene vergadering moet de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter, één of meerdere vice-voorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester aanstellen. Geen enkel lid mag meer dan vijf jaar na elkaar dezelfde functie waarnemen, behalve uitdrukkelijke aanduiding door een buitengewone algemene vergadering, voor een duur van een jaar.

8.6 De raad van bestuur vergadert ten minste eenmaal per trimester. De datum en de dagorde worden aan alle leden van de vereniging medegedeeld. Elke bestuurder kan via de secretaris-generaal de punten voorstellen die hij door de raad behandeld wenst te zien.

De bestuurder die verhinderd is kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De modaliteiten van deze vertegenwoordiging worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

De raad kan pas op geldige wijze beraadslagen als op zijn minst de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Na afloop van elke raad worden notulen opgemaakt en in het archief bewaard. Een exemplaar wordt ter kennis van elke bestuurder gebracht.8.7. De akten die de vereniging binden, worden behoudens een bijzondere machtiging van de raad, daor twee bestuurders getekend.

Taken:

8.8. De raad van bestuur heeft als taak:

 • het dagelijkse beheer van de vereniging te verzekeren;
 • de punten op de agenda van zijn vergaderingen te onderzoeken aisook alle punten nodig om de doelstellingen van de vereniging na te streven;
 • werkgroepen op te richten met ten minste één lid van de raad van bestuur, voor onderzoek van bijzondere vraagstukken;
 • te beslissen over elke handeling overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging en de beslissingen van de algemene vergadering;
 • de vereniging te vertegenwoordigen of te laten vertegenwoordigen in haar betrekkingen met elke Belgische of buitenlandse persoon of organisatie;
 • de verkiezing van de leden van de raad van bestuur te organiseren;
 • de algemene vergadering bijeen te roepen; – toe te zien op de naleving van de statuten van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid aan de algemene vergadering voor te stellen;
 • de middelen van de vereniging te beheren;
 • aan de algemene vergaderingen rekenschap te geven van zijn activiteiten.

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

9.1. Een huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen aan dat règlement kunnen worden aangebracht door een algemene vergadering die bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-vennoten beslist.

Artikel 10. Ontbinding

10.1. Bij ontbinding van de vereniging stelt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, legt hun bevoegdheden vast en duidt de bestemming aan die aan de netto-activa van het maatschappelijk vermogen moet worden gegeven.

10.2. Die bestemming moet een of meerdere inrichtingen of instellingen ten goede komen die gelijkaardige doelstellingen nastreven.

Artikel 11. Middelen

11.1. De middelen van de vereniging zijn gevormd uit de lidgelden van de leden, toelagen, giften en alle andere bij wet toegestane middelen.

Lijst van officiële publicaties beschikbaar op de website van het Belgisch Staatsblad.