Inforum 2019
Stronger together: samenwerking binnen I&D

 

Programme

Voormiddag

Sessieleiding (in het Frans): Chantal Stanescu, bibliothécaire dirigeante, Bibliothèque centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale


ONTHAAL

Inleiding en voorstelling van de dag

door Guy Delsaut, vooriztter van de ABD-BVD
en Philippe Laurent, wetenschappelijke coördinator voor het Inforum 2019


De participatieve omwenteling @ Actiris

door Dirk Vandendriessche, directeur Actiris Academy, Actiris

Participatief management betekent dat je in het dagelijks beheer van een organisatie de mensen op het terrein meer ruimte geeft om zelf te beslissen. Je geeft ze ruimte van autonomie en verantwoordelijkheid, zodat ze zelf kunnen beslissen over operationele zaken. Ook stimuleer je de collectieve intelligentie. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend binnen een klassieke hiërarchische administratie. Deze presentatie zoomt in op de weg die Actiris (de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) aflegt om over te schakelen naar een meer participatief management. Een aantal vragen staan centraal. Waarom vindt Actiris dit nodig? Hoe wordt dit participatief management bij Actiris vertaalt in concrete werkbare principes? Welke stappen werden gezet om vooruit te geraken in dit proces dat de bedrijfscultuur diepgaand verandert?

Download (NL)


Intellectuele eigendom als een rem of als een hefboom bij samenwerkingsprojecten

door Zorana Rosic, onderzoekster Centre de Recherches Information Droit et Société (CRIDS), Université de Namur (UNamur)

Als reactie op de steeds sterkere technologische inzet binnen onze samenlevingen staan de praktijken op het vlak samenwerking voortdurend onder druk. Veel bedrijven worden inderdaad gedwongen om een keuze te maken tussen een zgn. samenwerkingsmodel of een eerder beschermende benadering in het beheer van intellectuele eigendom. De vraag stelt zich dan ook welke strategie best gevolgd wordt om zowel openheid te bevorderen als juridische bescherming te bieden.

Om hierop te antwoorden geeft deze presentatie eerst een analyse van de bescherming die intellectuele rechten biedt en van toepassing zijn op samenwerkingspraktijken. Vervolgens wordt stilgestaan bij het wettelijk regime van auteursrecht dat het meest geschikt lijkt om creaties te onkaderen die voortkomen uit samenwerking. We eindigen met het in perspectief plaatsen van de beschikbare juridische instrumenten opportuun voor een nuttig beheer van intellectuele rechten in de samenwerkende omgeving.

Download (FR)


Koffiebreak


De rol van hulpmiddelen en samenwerkingspraktijken bij attendering

door Jérôme Bondu, directeur Inter-Ligere

Men zou geneigd zijn om te zeggen dat attenderen en samenwerken in die mate verweven zijn dat spreken van een “collaboratieve attendering” bijna een pleonasme zou zijn. Inderdaad of het tijdens de behoeftenanalyse is, bij de verwerking van informatie of bij het delen van de resultaten, de samenwerkingsdimensie is steeds aanwezig. Het is duidelijk dat het komen tot samenwerking vaak meer een wens is dan een realiteit.

Tijdens deze uiteenzetting trachten we antwoord te bieden op vier vragen: waarom samenwerken een noodzaak is, welke belemmeringen er zijn, welke methodologie dient gevolgd en welke tools kunnen worden aangewend?

Download (FR)


Debat, Q&R

Lunch


Namiddag

Sessieleiding (in het Nederlands): Geneviève Audenaert, Information manager, Kamer van Volksvertegenwoordigers


Uitreiking ABD-BVD-Prijs

door Guy Delsaut, voorzitter van de ABD-BVD

Laureaat: Laurence Maroye, doctorat en sciences et techniques de l’information et de la communication, aan de Université Libre de Bruxelles

Titel van het ingediende eindwerk: “La normalisation internationale du records management : analyse critique dans le contexte du Digital Act : études de cas au sein d’administrations fédérales belges”

Download (FR)


Interbibliothecair leenverkeer

door Renke Saerens, baliemedewerker Biomedische bibliotheek Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en coördinator Impala

Impala is het Belgische elektronische document bestelsysteem dat door bibliotheken wordt gebruikt om boeken en artikelen bij elkaar te vinden en te bestellen. Het is een ontwikkeling van de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen en wordt door meer dan 500 bibliotheken gebruikt om documenten aan te leveren of aan te vragen. Met dit interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen bibliotheken hun eindgebruikers helpen bij het verkrijgen van documenten die zij zelf niet in de eigen collectie hebben. Het aandeel en de vorm van IBL is door de jaren heen veranderd, maar het belang van samenwerking tussen de bibliotheken blijft hierbij een constante.

Download (NL)


Ervaringen van de FARES-bibliotheek bij het gebruik van het elCurator platform

door Samuel Piret, cyberdocumentalist, Fonds des affections respiratoires vzw (FARES)

Sinds 2015 gebruikt FARES vzw het elCurator-platform om inhoud te delen over de onderwerpen die te maken hebben met roken, tuberculose, astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte). De keuze voor deze tool komt voort uit de wens om intern informatie te delen en om een oplossing te vinden voor het op dat moment slecht functionerende het discussieforum. Na vier jaar is de balans eerder positief alhoewel het samenwerkingsaspect beter zou kunnen. Aan de andere kant is de specifieke ontwikkeling van de RSS-feed “tabak” voor het publiek een origineel aspect van de inventaris van tabaksspecialisten.

Download (FR)


Koffiebreak


Het gemeenschappelijk verwerven van een databank en andere bibliotheekaankopen op federaal niveau

door Astrid De Spiegelaere, verantwoordelijke secretariaat van de hedendaagse verzamelingen, KBR

Het merendeel van de federale instellingen verwerft in meer of mindere mate publicaties ter ondersteuning van hun werking of voor onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) onderzocht hoe de instellingen kunnen samenwerken om deze elektronische of papieren informatie samen aan te kopen. Dit resulteerde in een eerste proefproject voor de gemeenschappelijke aanschaf van een databank in de humane en sociale wetenschappen in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). De weg ligt nu open voor verdere gemeenschappelijke aankopen, maar hoe kan dit georganiseerd worden en aansluiting vinden bij het nieuwe Koninklijk Besluit inzake een gecentraliseerd federaal aankoopbeleid?

Download (NL)
Download (FR)


Personen overtuigen om kennis te delen binnen een organisatie: van het prisoner’s dilemma tot de overlevingstest van NASA

door Marc Borry, raadgever knowledge management, Federale Politie; docent, Université de Lille en Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)

Uitgaande van enkele voorbeelden uit de speltheorie (prisoner’s dilemma, ultimatumspel en dictator’s game) is het mogelijk om de karakteristieken van menselijk gedrag bij kennisuitwisseling of bij informatiebehoud te benadrukken. Het doel van deze uiteenzetting is om te laten zien hoe de NASA-overlevingstest een nuttig hulpmiddel is om leden van een team of gemeenschap te sensibiliseren en te overtuigen van het belang van een gezamenlijke aanpak om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Deze benadering wordt door de Federale Politie geregeld gebruikt bij het opzetten en ontwikkelen van praktijkgemeenschappen.

Download (FR)


Debat, Q&R


Conclusies en uitleiding

door Marc Van den Bergh, coördinator van het Inforum 2019

Download (NL)


Receptie