Inforum 2017 - Changing publics, changing services

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Filip Callewaert, verantwoordelijke Informatie- en Archiefbeheer, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Guy Delsaut, voorzitter van ABD-BVD,

Sara Lammens, interim directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2017

Download (FR/NL)


DE EVOLUTIE VAN DE DOCUMENTATIEFUNCTIE: GEBRUIKERS, STRUCTUREN EN INFORMATIE- EN DOCUMENTATIEPROFESSIONALS

door Sophie Ranjard, onderzoeksverantwoordelijke, Kynos

Het documentatielandschap heeft zich binnen de bedrijfswereld ontwikkeld door de dematerialisering van data en het verstrekken van een en  een eenvoudiger toegankelijke content voor de gebruikers. Niettegenstaande documentatiestructuren minder zichtbaar werden binnen de informatie omgeving, blijven informatie- en documentatieprofessionals nog steeds actief op het vlak van contentattendering, documentaire portals en de dienstverlening aan de gebruikers. Aan de hand van enquêtes naar de informatiebehoeften en de uitwisseling van ervaringen tussen professionals kan men komen tot een interne herpositionering van de I&D-deskundige.

Download (FR)


NETWERKMOMENT


WELKE ROL VOOR WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEKEN IN EEN VERANDERENDE STUDIE- EN PUBLICATIEOMGEVING

door Hilde Van Kiel, directeur KU Leuven Bibliotheken

Het academisch onderwijs onderging de afgelopen jaren grondige wijzigingen: meer zelfstudie, meer groepswerken, minder ex cathedra onderwijs. Ook de volgende jaren zien we nog sterke evoluties waarbij onderwijs en onderzoek nog dichter bij elkaar worden geplaatst. Hoe hebben onze wetenschappelijke bibliotheken deze veranderingen gevoeld en hoe spelen we nu en in de toekomst hier op een adequate manier op in? Hoe meten we of onze aanpassingen voldoen aan de verwachtingen?

De onderwijsevolutie wordt vooral op ruimtelijk vlak gevoeld door de bibliotheken maar ook de absolute kern van activiteiten, namelijk informatievoorziening, nadert een kantelpunt. Funders, universiteiten en onderzoekers beseffen dat het huidige publicatiemodel anders kan en moet. Hoe volgen bibliotheken dit op en wat zijn gevolgen voor onze wijze van betrokkenheid, ons personeelsbestand en de verwachtingen van onderzoekers naar wetenschappelijke bibliotheken als informatievoorzieners?

Download (NL)


ALLEMAAL ROND DE TAFEL BIJ KUNST- EN MUSEUMBIBLIOTHEKEN

door Ingrid De Pourcq, bibliothecaris Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), bestuurslid Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) organiseert geregeld een rondetafelgesprek voor kunst- en museumbibliothecarissen. Het is hét moment om met 12 collega’s op basis van 5 stellingen rond een thema te discussiëren en best practices uit te wisselen.

De thema’s variëren maar telkens komen dezelfde vragen bovendrijven: voor wie werken we, wat willen onze gebruikers, wat betekenen we voor hen? Kunstbibliotheken sluiten zich aan bij de wensen en noden van de grotere organisatie, het museum of de school of arts, de eerste gebruikerskring. Onderzoekers en studenten willen informatie over een onderwerp op één (digitale) plek vinden. Samenwerking met archief, beeldbeheer en onderzoek is essentieel om volledige informatie over kunst- en erfgoedcollecties te bezorgen. Er komen vragen uit andere musea, . Hoe bereik je de museumbezoeker? Welke rol spelen we bij de bredere appreciatie van kunstcollecties? Welke invloed heeft dit op de bibliotheekwerking, op communicatie en collectiebeleid?

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Sophie Vandepontseele, Directeur Hedendaagse verzamelingen, Koninklijke Bibliotheek van België

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Sara Decoster, jurylid ABD-BVD-Prijs

(ex æquo)

Laureaat: Margot Waty, diplômée du Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MaSTIC) de l’ULB

Titel van het ingediende eindwerk: Ouverture du Domain Name System de 2012 : impacts de l’arrivée des new gTLD sur l’écosystème des noms de domaine

Download (FR)

Laureaat: Alexandre Jacobs, diplômé du Master en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (MaSTIC) de l’ULB

Titel van het ingediende eindwerk: Transmitting information through the pipeline network : reevaluating the gas explosions of San Bruno, Engelhart and Ghislenghien from the perspective of organizational, conceptual or information management-related elements in the pipeline business

Download (FR)


NIEUWE PUBLIEKEN, NIEUWE DIENSTVERLENING

door Thierry Pardé, afgevaardigde voor strategie en onderzoek, Bibliothèque nationale de France

De digitale revolutie en de gedragswijzigingen van de gebruikers nodigen bibliotheken uit om hun dienstverlening te hertekenen. De recente ideeën van een aantal studenten industriële vormgeving over het aanbod van de Bibliothèque nationale de France gaven een aanzet tot verandering. De drang om te vernieuwen dient rekening te houden met de aspiraties van de huidige bibliotheekbezoeker die dikwijls . Voortgaande op recente rondvragen worden zonder de noodzakelijke evoluties af te remmen, een aantal fundamenten aangehaald om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een informele en ongedifferentieerde culturele omgeving.

Download (FR)


EEN HUIS VOL STUDENTEN

door Leen Leekens, hoofdbibliothecaris Muntpunt

Sedert enkele jaren doet zich een nieuw fenomeen voor, jonge mensen (studenten én scholieren) hebben de bib ontdekt om er in groep te komen studeren. Deze nieuwe groep gebruikers vond spontaan de weg naar onze bibliotheken.  Zij zijn op zoek naar stilte en een omgeving die er voor zorgt dat ze niet afgeleid worden door social media. Het voorbeeld van Muntpunt, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in Brussel, laat zien dat studenten al veel eerder de weg naar de bibliotheek hebben gevonden. Hoewel Muntpunt nooit promotie heeft gevoerd om zich te profileren als een studieplek maken studenten vandaag de dag massaal gebruik van deze dienstverlening. Een verslag over een interessante gebruikersgroep die niemand onberoerd laat.

Download (NL)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Marc Van den Bergh, vice-voorzitter van ABD-BVD en coördinator Inforum 2017


RECEPTIE