Inforum 2003 - Informatie: een kost maar een voordeel!

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Programma

VOORMIDDAG

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR),

en Philippe Laurent, voorzitter van ABD-BVD

Download (FR)


DE INFORMATIEVOORZIENING ALS ECONOMISCHE FACTOR: EEN WAARDEOORDEEL ALS INZET

door Daniel Confland, Directeur du développement, Groupe Jouve, Frankrijk

Informatie is vandaag meer en meer een essentieel basisgegeven om de concurrentiestrategie tussen bedrijven en organisaties te helpen bepalen. Op dit ogenblik staat de kost van informatievoorziening ter discussie, de afweging van de lasten ten opzichte van wat de informatie uiteindelijk effectief opbrengt weegt hoe langer hoe meer door. Buiten het effectieve gebruik dat men maakt van de informatie, is de waarde als dusdanig echter moeilijk meetbaar. Het doelmatigheidsonderzoek staat dan ook ter discussie en ligt erg gevoelig. Uit verschillende onderzoeken zowel uit theoretische als meer praktische hoek blijkt de noodzaak om steeds over pertinente informatie te kunnen beschikken, informatie noodzakelijk als onderbouw voor een verdere bedrijfsontwikkeling en nodig om de concurrende markten te onderkennen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat informatie een steeds belangrijker plaats gaat innemen.

Download (FR)


INFORMATIE AAN DE JUISTE PRIJS: BEREKENING EN INTERNE FACTURERING IN EEN MULTINATIONAL

door Christian Thiriaux, Development Manager, Intellectual Assets Management, Solvay SA

De interne diensten van een bedrijf, zoals het documentatiecentrum en de bibliotheek, ondergaan meer en meer de concurrentie van outsourcing. Hun erkenning wordt bepaald door de toegevoegde waarde die zij voor het bedrijf betekent en de doorzichtigheid van de gemaakte kosten:
– de berekening van een billijke prijs rekening houdend met de concurrentiële kwaliteit/prijs verhouding die is aanvaard door de het geheel van de interne klanten met inbegrip van een duidelijke identificatie en verantwoording van de verschillende bestanddelen voor elk der voorgestelde diensten;
– een systeem van interne facturering aangepast aan de bedrijfsstructuur en steunend op een duidelijk omschreven tarifering met voorrang aan een facturering per transactie (“pay as you use”) eerder dan een forfaitaire facturering op basis
van een verdeelsleutel;
– een kostensensibilisatie bij de verschillende actoren (informatieprofessionals en eindgebruikers) : elke informatie heeft een prijs die men kan beheersen !
– een sluitende begroting.
De toegepaste modellen van het Departement “Technical Information” van Solvay worden als voorbeeld aangehaald (wetenschappelijke persoverzichten, bibliografische opzoekingen, toegang tot de primaire documenten).

Download (FR)


PAUZE


LIBECON, EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR BIBLIOTHEEKECONOMIE

door Pascale Van Dinter, Wetenschappelijk medewerker van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)

LibEcon is een Europees project dat als doel heeft bibliotheekstatistieken per land op een uniforme manier te verzamelen en deze gestandaardiseerde gegevens op de LibEcon-project website te publiceren.De LibEconstatistieken zijn gebaseerd op ISO2789 (International Standard on Library Statistics), ISO1162 (Library Performance Indicators), het werk van IFLA en UNESCO. In België coördineert de federale Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) de verzameling van de gegevens voor de Koninklijke Bibliotheek, de openbare bibliotheken, de bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs en de speciale bibliotheken. De DWTI werkt op zijn beurt samen met de coördinatoren van de deelgebieden. Tijdens deze presentatie zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– het belang van bibliotheekstatistieken;
– de doelstellingen van het LibEcon-project;
– een stand van zaken op Belgisch vlak;
– een stand van zaken op wereldniveau.

Download (EN)


DEBAT

geleid door Willy Vanderpijpen, departementshoofd van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)


LUNCH


NAMIDDAG


CONSORTIUMLICENTIES, HOE INTERESSANT ZIJN DE DEALS?

door Veerle Kerstens, Functioneel analist, LIBIS Bibliotheekinformatica; Coördinator Vlaams Overlegorgaan Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB)

Het sterk groeiend aanbod aan elektronische informatie en de al even sterk stijgende prijzen van deze bronnen brengt meer en meer wetenschappelijke bibliotheken ertoe om bij de collectievorming nieuwe businessmodellen te verkennen. Het wordt hoe langer hoe moeilijker om eindgebruikers toegang te geven tot alle relevante bronnen in hun vakgebied. Door zich te verenigen in een consortium kunnen bibliotheken hun onderhandelings-positie versterken en zo trachten betere licentievoorwaarden en prijzen te bekomen. Informatieleveranciers van hun kant zien ook voordelen in consortiumdeals, o.m. als een middel om hun inkomsten (minstens) te bestendigen. Gewoonlijk bestaat een consortiumdeal dan ook uit een verruiming van het informatie-aanbod in ruil voor een relatief kleine meerprijs op de totale besteding van alle consortiumleden. Deze presentatie bespreekt een aantal prijsmodellen voor consortiumcontracten, ondermeer op basis de ervaringen in het kader van het VOWB-project “Elektron”… Wat zijn de voor- en nadelen voor bibliotheken van de prijsmodellen die informatie-leveranciers momenteel voorstellen? Hoe toepasbaar blijven ze in de toekomst?

Download (NL)


HET OPTIMALISEREN VAN DE ECONOMISCHE KOST VAN INFORMATIE DOOR HET EFFICIËNTE BEHEER VAN DE INFORMATIEBRONNEN

door Muriel Hustin, verantwoordelijke informatievoorziening van Dexiabank

De drastische besparingen maken het noodzakelijk om de informatievoorziening binnen de onderneming strategisch uit te stippelen. Het “waarde-element” of met andere woorden de manier om het kostenaspect van de informatie af te wegen, laat toe de concurrentiele toestand te verbeteren door zo nauwlettend mogelijk producten en diensten af te stemmen op de wensen van de klant.

Download (FR)


PAUZE


HOEVEEL GELD KOST GRATIS INFORMATIE UW ORGANISATIE?

door Peter Rosenbrand, Directeur, COBIDOC bv, Nederland

Bestaat er werkelijk gratis informatie en zo ja hoe nuttig is deze informatie ? In deze presentatie zullen we ons richten op informatie die van belang is voor beroep en bedrijf. Sommige gebruikers wensen niet te betalen voor informatie, omdat het allemaal te vinden zou zijn op Internet zonder kosten. Dit idee kan zeer kostbare gevolgen hebben voor het bedrijf. Een andere opvatting is dat informatie gratis zou moeten zijn. Deze discussie vindt vooral plaats onder wetenschappers, die de rol van de wetenschappelijke uitgevers betwisten. Een derde opvatting is, dat de informatie in ieder geval voor de gebruiker gratis zou moeten zijn. In werkelijkheid is iedereen het er over eens dat informatie niet gratis is, maar gratis lijkt. De informatie moet namelijk altijd betaald worden, ook al is dat niet direct door de gebruiker zelf. In deze presentatie gaan we in op de tegenstellingen tussen gratis en betaalde informatie, op de vraag waarom voor informatie betaald zou moeten worden, waarom men graag voor informatie betaalt en waarom gratis informatie in sommige gevallen als verdacht wordt beschouwd. Kennelijk bestaat nog steeds het idee, dat men wel gratis kan drinken, maar dat iemand anders blijkbaar het gelag betaalt. De echt Hollandse uitdrukking ‘goedkoop is duurkoop’ gaat ook hier op. De verschillende aspecten van de tegenstelling tussen gratis en betaalde informatie zullen aan de orde komen met daarbij de nodige voorbeelden.

Download (NL/EN)


DEBAT

geleid door Simone Jérôme, convervatrice honoraire, Bibliothèque des Sciences, Université de Liège


UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Marc Vandeur, juryvoorzitter ABD-BVD Prijs

Laureaat: Liesbeth Baaten, Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde- CVO Pestalozzi – Antwerpen

Titel van het ingediende eindwerk: Aanbevelingen voor een conserveringsbeleid voor geluidsarchief aan het stadsarchief Antwerpen.

RECEPTIE