Inforum 2012 - 'Alt+0169': copyright v. copywrong

logo rvb small2In samenwerking met logo_kbr_2010

 

Georganiseerd met de steun van

comm_verslag.indd    ebsco logo 294    logo_swets_2014

 

Programma

VOORMIDDAG

Moderator: Elena Phalet, wetenschappelijk medewerker Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, Brussel

ONTHAAL


INLEIDING EN VOORSTELLING VAN DE DAG

Patrick Lefèvre, directeur-generaal van Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), vertegewoordigd door Frédéric Lemmers,

en Marc Van den Bergh, coördinator van Inforum 2012


ACTUELE REGELGEVING INZAKE AUTEURSRECHT: EEN DIGITALE UITDAGING

door Pierre-Yves Andrau, legal officer European Commission, DG Internal Market, Copyright Unit, Brussels

De Europese Commissie ontwikkelt inzake auteursrecht een strategie met in het achterhoofd de bevordering van de creativiteit en de ontwikkeling van digitale interne markt. Een verbetering van de juridische omkadering dient de digitale uitdaging in goede banen te leiden, gekenmerkt door een toenemende convergentie van de verschillende dragers en platformen zo bijdragend aan de ogenblikkelijke en globale inhoudsverspreiding.


RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET AUTEURSRECHT: EEN ALGEMEEN OVERZICHT

door Fabienne Brison, advocaat, partner Hoyng Monegier LLP, professor VUB en HUB, Brussel

Een overzicht van de huidige stand van zaken en de meest relevante recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving en (vooral Europese) rechtspraak inzake het auteursrecht als inleiding op en algemeen kader voor de bijzondere onderwerpen die hierna aan bod zullen komen.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


WEB 2.0: NIEUWE TOEPASSINGEN, NIEUWE RECHTEN?

door Michèle Battisti, veille juridique, Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), Paris (France)

Een drastische herziening of eerder een eenvoudige evolutie van het recht? De vraag stelt zich waar de grens ligt tussen het private en publieke domein, het professioneel en niet-professioneel gebruik of nog het actief of eerder passief spel van acteurs om de traditionele juridische waarden in vraag te stellen. Hoe dient omgegaan met de spanning van het recht op kennis in een gecommercialiseerde wereld, tussen de vrijheid van meningsuiting en de grenzen die dienen gesteld aan bepaalde misbruiken. Wetgevend of contractueel: een scala aan juridische middelen kan worden uitgewerkt om een 2.0-recht aan te passen aan deze nieuwe omgeving.

Download (FR)


BIBLIOTHEKEN, DOCUMENTATIECENTRA, ARCHIEVEN EN HUN COLLECTIES: ENKELE PATRIMONIALE VRAAGSTUKKEN

door Bert Demarsin, vice-decaan Faculteit Rechten HUBrussel, geaffilieerd onderzoeker KULeuven, coördinator Art Law & Management Research Programme, Leuven

Bibliotheken, documentatiecentra en archieven krijgen niet alleen af te rekenen met problemen van intellectueelrechtelijke aard, ook zuiver eigendomsrechtelijke kwesties dienen zich herhaaldelijk aan. Zo stelt zich de vraag naar het vermogensrechtelijk statuut van de collectiestukken. In het verlengde daarvan kan men vervolgens de vraag stellen in welke mate andere personen nog bepaalde aanspraken kunnen laten gelden, zoals auteurs, hun erfgenamen, de in bepaalde werken afgebeelde personen of de door hen gecreëerde objecten. Tot slot behoeft de vraag óf en hoe men zich als ontvangende instelling van een collectie daartegen op sluitende wijze kan indekken, een antwoord.

Download (NL)


LUNCH


NAMIDDAG

Moderator: Philippe Laurent, coördinator Echosdoc, Bruxelles

UITREIKING ABD-BVD PRIJS

door Isabelle Somville-Cornet, juryvoorzitter

Laureaat: Joëlle Sallets (Master en sciences et technologies de l’information et de la communication de l’ULB)

Titel van het ingediende eindwerk: La problématique des adresses spatiales dans les bases de données administratives.


VERWEESDE WERKEN: NAAR EEN EUROPESE OPLOSSING?

door Joris Deene, advocaat Everest, gastdocent UGent, SA&S, Gent

Op 24 mei 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken. Een tweede ontwerpversie werd op 12 februari 2012 gepubliceerd, en een derde is in de maak. De Europese Commissie wil hiermee rechtszekerheid creëren bij culturele organisaties op het vlak van digitaliserings- en ontsluitingsprojecten. Het voorstel is gebaseerd op een zorgvuldige zoektocht naar de rechthebbenden en op een wederzijdse erkenning van de nationale oplossingen voor verweesde werken. Tijdens deze presentatie zal de achtergrond en de inhoud van het richtlijnvoorstel worden besproken. Op basis van de voorliggende teksten kan alvast worden geconcludeerd dat het richtlijnvoorstel zowel qua reikwijdte als qua inhoud tekort schiet.

Download (NL)


NETWERKMOMENT


15 JAAR VERDER: AUTEURSRECHT EN EEN SUI GENERIS RECHT VOOR DATABANKEN: EEN POSITIEVE EVALUATIE OF EEN MISLUKKING?

door Estelle Derclaye, associate professor, Faculty of Law, University Park Nottingham (UK)

Inleidend worden een aantal beschouwingen gegeven over het auteursrecht en het sui generis recht voor databanken met aandacht voor de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de recente Belgische rechtspraak. Verder wordt de Europese richtlijn inzake databanken onder de loupe genomen evenals de opeenvolgende interpretaties hieraan sinds 1996 gegeven.

Download (FR)


UITGEVERS EN BIBLIOTHECARISSEN: EEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIGITALE BESTEMMING OF NIET?

door Anne Bergman-Tahon, director of the Federation of European Publishers, Brussels

In een digitale omgeving is alles bestemd om te veranderen en toch lijkt het op hetzelfde moment dat de rol van de uitgever en de bibliothecaris bij de vertaling naar de lezer toe gelijkaardig is aan de huidige ondersteuning. Wat verandert er dan? Hoe een evenwicht bewaren? Hoe samenwerken zonder te parasiteren? Nieuwe benaderingen worden overwogen en uitgetest en hun resultaten moeten verder worden onderzocht.


INDEX OR FOOTNOTE? HOW TO ENSURE THAT LIBRARIES POWER THE INFORMATION SOCIETY?

door Vincent Bonnet, director EBLIDA, The Hague (The Netherlands)

IFLA heeft een voorstel voor een internationaal verdrag over de beperkingen en uitzonderingen op het copyright voor de bibliotheken en archieven uitgewerkt en heeft een promotiecampagne ondernomen van dit verdrag bij de betrokken Lidstaten van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. EBLIDA ondersteunt dit project op Europees niveau. Terwijl het copyright een pregnante vraag wordt, in het bijzonder in de digitale wereld, is het belangrijk dat de bibliotheek- en archivarissenverenigingen hun krachten bundelen met de verenigingen die werken rond gelijkaardige problematieken en eveneens met de consumentenverenigingen. Op 30 mei 2012 organiseerden verscheidene van deze verenigingen een conferentie in het Europees Parlement om de aandacht te trekken van de politieke beslissers over dit onderwerp.

Download (FR)


UITLEIDING VAN DE DAG

door Christopher Boon, voorzitter van ABD-BVD


RECEPTIE