Bladen voor Documentatie 2009/2 (juni 2009)

cover2009-2_smallWoord vooraf

U hoeft slechts een snelle blik op de inhoud van dit nummer van Bladen voor Documentatie te werpen: dit nieuwe nummer is min of meer in evenwicht, drie Nederlandstalige artikels en twee Franstalige. Meteen een gelegenheid om het u nog een keertje duidelijk te maken: ABD-BVD is een nationale vereniging waar Walen, Vlamingen en Brusselaars thuishoren zonder dat dit ooit maar tot enig taalprobleem heeft geleid. Niet dat dit een gemakkelijke opgave is: onze officiële stukken dienen in de beide voornaamste landstalen beschikbaar te zijn, we dienen er zo­veel mogelijk op te letten dat we een of andere taalgroep niet bevoordelen… Het multicommu­nautair karakter van onze vereniging betekent meteen ook dat we geen recht hebben op welke vorm van officiële subsidie ook. Een reden om fier te zijn. En dan vooral, dient onze beroeps­groep van nature uit niet boven om het even welke taalbarrière te staan?

Op niveau van Bladen voor Documentatie doen we steeds de nodige inspanningen om in elk nummer minstens een artikel van de andere landstaal te publiceren. Spijtig genoeg slagen we hier niet steeds in. Veel hangt af van de tijd die we hebben om auteurs te benaderen en de reac­tie die we ontvangen. Dit is de spijtige reden waarom ons vorige nummer geen Nederlands­talig artikel bevatte en we wensen ons daarvoor uitdrukkelijk te verontschuldigen.

We bevinden ons in een federaal België waarbij onze vereniging ideaal geplaatst is om initiatie­ven binnen de verschillende gemeenschappen te belichten. Het huidig nummer geeft eerst aan­dacht aan een project binnen de Franse Ge­meenschap i.c. EchoDoc een portaal dat de no­dige professionele attendering verzorgt en de promotor en vroegere ABD-BVD-voorzitter Phi­lippe Laurent beantwoordt onze vragen.

Ook al werkte onze vereniging actief mee aan het initiatief, de twee daarop artikelen zijn vooral het resultaat van een samenwerking van Vlaamse verenigingen die een door ons onder­steunde rondvraag organiseerden naar de be­roepscompetenties binnen onze sector. We dan­ken trouwens VVBAD om ons autorisatie te ge­ven om deze in Bibliotheek- en Archiefgids gepu­bliceerde artikels te mogen reproduceren.

Een meer internationaal getint artikel dan waarin Jessy Scheldeman ons begeleidt achter de schermen van advocatenkantoren en ons inleidt in de implementatie van knowledge manage­ment in juridische milieu.

Tenslotte een geschikte afsluiter: water, vuur en schimmels (geen paarden maar zwammen) ken­nen geen (taal)grenzen en wanneer de Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française (CIUF) een conferentie organiseert over de con­servatieproblematiek in de bibliotheekwereld nodigt hij vanzelfsprekend de Universiteit Gent uit. Marylène Poelaert doet het verslag.

We wensen u een schitterende vakantie toe en leveren meteen passende lectuur.

Guy DELSAUT

EchosDoc : Quand des professionnels de l’information informent les professionnels de l’information

Interview de Philippe LAURENT, Coordinateur, EchosDoc
Interview réalisée par Guy DELSAUT

EchosDoc, het bewakingsportaal voor de professionelen uit de I&D-gemeenschap zag het licht in 2005. Zijn frequentie nam sinds dan enkel toe van jaar tot jaar waardoor de site met betrekking tot het onderwerp een absolute aanrader werd – één van de “incontournables”. Dit product van het scannen van een honderdtal RSS-stromen en meer dan 150 webstekken stelt gemiddeld per week een viertal korte berichten voor uit de talrijke domeinen van ons beroep. Naast de zuivere portal kan de gebruiker tevens zijn/haar nieuwtjes lezen door zich te abonneren op de RSS-stroom of op het maandblad. Het interview met zijn gangmaker, Philippe Laurent, geeft ons opheldering over verschillende aspecten van de portal.

Download (FR)

Enquête tewerkstelling en competenties (deel 1): Profiel van de tewerkstelling in bibliotheken, archieven en documentatiecentra

Geert PUYPE, Bibliothecaris, Openbare Bibliotheek Menen
Veerle KERSTENS, Voorzitter, Werkgroep Competenties, een samenwerking van ABD-BVD, Locus, VOWB en VVBAD

In maart 2008 organiseerde de Werkgroep Competenties, een samenwerking van de Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD), Lokaal-Cultuur-Steunpunt (Locus), Vlaams Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (VOWB) en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen (VVBAD), een enquête bij (personeels)verantwoordelijken van bibliotheek-, archief- en documentatiediensten. Die moest inzicht geven in de evolutie van de tewerkstelling en de personeelsbehoeften en nagaan in hoeverre de sector bekend is en al werkt met competentiemanagement. Dit artikel gaat op zoek naar het profiel van de tewerkstelling in de BAD-sector. In een tweede artikel wordt nader ingegaan op competentiemanagement in de sector.

Download (NL)

Enquête tewerkstelling en competenties (deel 2): Competentiemanagement in bibliotheken, archieven en documentatiecentra

Veerle KERSTENS, Voorzitter, Werkgroep Competenties, een samenwerking van ABD-BVD, Locus, VOWB en VVBAD

Dit artikel becommentarieert het belang en de toepassing van competentiemanagement in bibliotheken, archieven en documentatiecentra aan de hand van literatuuronderzoek en een enquête bij leidinggevenden in de sector. Hierbij wordt ingezoomd op het domein van werving en selectie. De enquête, georganiseerde in maart 2008 door de Werkgroep Competenties, een samenwerking van de beroepsassociaties Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD), Lokaal, Cultuur en Steunpunt (Locus), Vlaams Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (VOWB) en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen (VVBAD), leert dat het competentieden-ken in het HR-beleid ingang vond bij een kleine helft van de bevraagde informatiediensten. In de informatiedienstverlening winnen communicatieve en sociale vaardigheden sterk aan belang, enerzijds als gevolg van een meer competentiegericht personeelsbeleid, anderzijds door de veranderende taken van informatieprofessionals.

Download (NL)

Knowledge management in advocatenkantoren: Huidige stand van zaken

Jessy SCHELDEMAN, Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de Documentaire Informatiekunde – Bibliotheekschool Gent

Kennismanagement (of KM) kan in elk aspect van de juridische wereld ingepast worden en kan in deze omgeving veel vormen aannemen. Bij de implementatie en organisatie van KM in een juridische omgeving wordt men geconfronteerd met specifieke situaties met hun eigen specifieke problemen. Het artikel geeft hier een kort overzicht van weer en bespreekt verder nog een aantal technische hulpmiddelen voor dit proces, reikt een aantal oplossingen aan en brengt de belangrijkste knelpunten in kaart. De tekst is gebaseerd op een eindwerk ingediend in 2007 ter afronding van de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde aan de bibliotheekschool van Gent.

Download (NL)

Compte rendu
Les aléas de la conservation en bibliothèques: Prévenir et guérir

Marylène POELAERT, Responsable des finances et des contrats de recherche, Université Libre de Bruxelles (ULB) – Archives & Bibliothèques

Download (FR)

Download het volledige nummer