Inforum 2021
W@W! Well-being at Work

Donderdag 20 mei 2021 (08:30 – 16:00)

Inschrijven voor Inforum

Voormiddag

8:30-8:45 Opening van Inforum

8:45-9:00 Welkomstwoorden

door Sara Decoster, Voorzitster – ABD-BVD
Sara Lammens, Algemeen directeur a.i. – KBR
Christopher Boon, Wetenschappelijk Comité Inforum 2021

9:00-9:40 Het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: wettelijk kader, principes en actoren

door Godelieve Ponnet, Adviseur-generaal – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene directie Humanisering van de Arbeid

Deze uiteenzetting heeft tot doel een korte inleiding te geven over het door de werkgever te voeren beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. In deze uiteenzetting komen de principes van het preventiebeleid aan bod en wordt de rol van alle betrokken partijen (werkgever, werknemers, preventieadviseurs en comité PBW) besproken.

9:40-10:10 De New Ways of Working en de effecten daarvan op het welzijn op het werk

door Aline Bingen, Hoogleraar Sociologie van de Arbeid – Université libre de Bruxelles

De presentatie zal de resultaten presenteren van een kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd onder verschillende actoren die te maken hebben met vormen van “digitaal nomadisch werk” om inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van digitale instrumenten op het welzijn van werknemers. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een van de bestudeerde activiteiten betrof het beheer van administratieve dossiers van werknemers bij overheidsdiensten en bankinstellingen, geconfronteerd met de praktijk van het telewerken en het gebruik van gedeelde ruimten.

10:10-10:40 Risicobeheer in KBR met behulp van een stelselmatige aanpak die verankerd is in een sterk en uniek intern noodplan (INP)

door Jacqueline Lambert, Preventieadviseur, verantwoordelijke van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – KBR

Risicobeheer in een erfgoedinstelling zoals KBR is een uitdaging die dag in dag uit wordt aangegaan. Het erfgoed dat KBR bewaart, en dat van essentiële waarde is voor onze samenleving, loopt specifieke risico’s. Dankzij een stelselmatige aanpak kunnen we garanties bieden voor de coherentie van de middelen waarmee we deze uitdaging aangaan en kunnen we die middelen ook optimaliseren. Een verankering van de aanpak in een belangrijk document als het intern noodplan is een troef inzake zichtbaarheid en organisatie. Dit plan, dat voortdurend evolueert, hecht veel belang aan preventie, vormt een kader voor verschillende tools die tot doel hebben de goede uitvoering ervan te verzekeren en biedt ook de mogelijkheid toe te treden tot samenwerkingsverbanden met als doel zijn draagwijdte te verruimen.

10:40-11:00 Pauze

11:00-11:40 Omgaan met verbale agressie

door Anke Van de Woestijne, Criminoloog en Business Manager – Crime Control

Agressie op het werk wordt steeds meer ervaren, ook door bibliothecarissen, documentalisten, archivisten en informatiespecialisten. Het is niet altijd gemakkelijk om met deze agressie om te gaan op een professionele manier. Bij het omgaan met agressieve personen is het echter uw reactie die de situatie kan ontmijnen of de tegenpartij kan kalmeren en verdere escalatie kan vermijden.
Tijdens een korte voorstelling gaan we dieper in op de vormen van agressie waarmee u geconfronteerd kan worden, gekoppeld aan een aantal praktische tips per vorm van agressie.
Doelstellingen:

  • U herkent de vormen van agressie op de werkvloer
  • U weet hoe u kan reageren op deze vormen aan de hand van specifieke hanteringsschema’s

11:40-12:15 De ergonomische inrichting van mijn beeldschermwerkplek

door Maude Roland, Preventieadviseur Ergonomie – CESI vzw

Musculoskeletale aandoeningen en visuele vermoeidheid zijn veel voorkomende problemen voor beeldschermwerkers.
De preventie van deze musculoskeletale aandoeningen vereist onder andere goede apparatuur en een juiste inrichting van de werkplek.
In deze korte presentatie doorlopen we de verschillende stappen van de inrichting van een beeldschermwerkplek en geven we aan welke belangrijke kenmerken uw apparatuur moet hebben.
Met het oog op de huidige gezondheidssituatie en het feit dat telewerken in 2020 wijdverbreid zal zijn, zullen wij u ook enkele tips geven over hoe u de inrichting van uw thuiswerkplek kunt verbeteren…

Pauze

Namiddag

13:00-13:30 Uitreiking van de ABD-BVD-Prijs

door Michèle Orban, in naam van Sara Decoster, Juryvoorzitster ABD-BVD-Prijs

13:30-14:00 Arbeidshygiëne: het verband met de informatieberoepen en de plaats ervan in de pandemische context

door Emmanuelle Boilan, Preventieadviseur veiligheid niveau 1 & Arbeidshygiëniste – Hoofd van de Eenheid Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de CESI vzw / Lid van de Raad van Bestuur van BSOH

In de Griekse mythologie vertegenwoordigt de godin Hygie een behouden gezondheid en staat zij symbool voor preventieve geneeskunde. Arbeidshygiëne is een discipline die het mogelijk maakt gezondheidsrisico’s op de werkplek te voorzien, te voorkomen, te herkennen, te evalueren en te beheersen. Doel ervan is te zorgen voor een gezonde werkomgeving en aldus de gezondheid en het welzijn van de werknemers te beschermen. De nadruk ligt op biologische, fysische en chemische gevaren op de werkplek. Het eerste deel beschrijft het beroep van arbeidshygiënist en het verband met de informatieberoepen. Het tweede zal gaan over de “kern”-thema’s van de arbeidshygiëne in de context van de COVID-19-pandemie, zoals: de biologische en chemische risico’s, de algemene aanbevelingen die moeten worden gevolgd inzake de hygiëne van lokalen en uitrusting, ventilatie en handen wassen.

14:00-14:20 Hoog tijd voor een telewerkbeleid

door Roeland Motmans, Ergonoom en Voorzitter, VerV Beroepsvereniging voor Ergonomie

Structureel telewerken vraagt om een telewerkbeleid. Telewerk is ook beeldschermwerk en vraagt dus ergonomisch materiaal. De werkgever stelt dit ter beschikking of geeft er een onkostenvergoeding voor. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe men dit kan faciliteren en stimuleren. Daarnast dient men de medewerkers ook te informeren over gezond thuiswerken. Bij lichamelijke klachten kunnen ze beroep doen op een ergonoom. Deze zal dan via een videoconsult ondersteuning bieden. Al deze procedures worden vastgelegd in de bijlage van de arbeidsovereenkomst.

14:20-14:50 “Dynamische pauze” of het belang van geregeld bewegen

door Maude Roland, Preventieadviseur Ergonomie – CESI vzw

Deze lezing is een aanvulling op die over de ergonomische inrichting van de beeldschermwerkplek, want ook al is die goed ingericht en is de zitplaats goed afgesteld, de houdingen die bij het werken aan een beeldscherm worden aangenomen zijn statisch en langdurig en na één uur neemt het risico van spier- en skeletaandoeningen toe.
Tijdens deze presentatie zullen we u er eerst aan herinneren waarom het belangrijk is om regelmatig te bewegen gedurende uw dag. Wij zullen u dan enkele ideeën geven over wat u kunt doen om uw dag en uw werkhouding energie te geven. Tenslotte zullen we samen een reeks globale mobilisatie- en strekoefeningen uitvoeren, waarbij we aandringen op de basisinstructies voor een goede en veilige uitvoering. Het doel zal zijn u oefeningen aan te bieden die voor iedereen toegankelijk zijn en op elk moment kunnen worden herhaald.

14:50-15:00 Pauze

15:50-16:10 Voor een positieve aanpak van conflicten: enkele instrumenten om beter samen te werken

door François Bazier, Trainer en Voorzitter – Université de Paix vzw

Na verduidelijking van het begrip conflict, de wortels ervan, de dimensies en de vormen die het kan aannemen, met name in de professionele omgeving (van intra-persoonlijk tot organisatorisch), zullen wij een constructieve benadering van conflicten ontwikkelen die worden beschouwd als een kans om te evolueren. In deze geest zullen de noodzakelijke relationele vaardigheden, het belang van onze perceptie van anderen en van de feiten, het menselijk potentieel op het werk, de rol van emoties, de noodzakelijke verduidelijking van behoeften en de communicatie-instrumenten nader worden omschreven. De invalshoek zal de ontwikkeling van een op samenwerking gericht klimaat en houding zijn, alsmede inzicht in de verschillende stijlen van conflictbeheersing.

15:30-15:50 Het recht om offline te zijn

door Ingelise de Boer, Persvoorlichter – Europees Parlement

In januari 2021 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin wordt aangedrongen op een Europese vastlegging van het recht om offline te zijn. Hiermee zou iedere werknemer in Europa het recht moeten hebben en kunnen inroepen om na werktijd geen mails, telefoon of andere digitale berichten meer te beantwoorden. Sinds de start van de COVID-19 pandemie is het aantal thuiswerkers in Europa aanzienlijk vermeerderd en heeft deze kwestie aan actualiteit gewonnen. De Europese Commissie gaf aan positief ten opzichte van dit voorstel te staan en hierover de dialoog aan te gaan met de Europese sociale partners, hetgeen uiteindelijk zal moeten leiden tot een wetsvoorstel.

15:50-16:00 Slotwoord

Praktische informatie

Datum: donderdag 20 mei 2021

Plaats: online via Zoom (De link zal u toegestuurd worden na inschrijving)

Talen: Simultaanvertaling Frans/Nederlands en Nederlands/Frans

Inschrijvingskosten:

ABD-BVD-leden leden verwante
verenigingen
niet-leden
Conferentie gratis € 25 € 50

U kan lid worden van ABD-BVD on line op deze website. Lidmaatschap geeft tal van voordelen en schommelt tussen € 12,50 voor studenten en € 150 voor ondernemingen en ministeries.

Inschrijven voor Inforum

Inlichtingen:

Voor verdere inlichtingen kan u contact nemen met de Belgische Vereniging voor Documentatie via sec-gen@abd-bvd.be.

 

met de steun van: