Bladen voor Documentatie 2012/1 (maart 2012)

cover2012-1_small Woord vooraf

Verleden jaar in december werden onze Bladen voor Documentatie gewijd aan het Inforum 2011. Het is ondertussen traditie geworden om de presentaties van deze jaarlijkse studiedag te verwerken tot volwaardige artikels. Hiermee wensen wij een zekere weerklank te besteden aan andere activiteiten van ABD-BVD.

Zoals u het zeker en vast in het verleden hebt gemerkt is het niet ongewoon dat een artikel re­fereert naar een lezing die in het kader van onze maandelijkse vergaderingen werd gegeven. Dit laat onze leden toe – die niet altijd de gelegen­heid hebben om aan onze manifestaties deel te nemen – op de hoogte te blijven van sommige behandelde materies. Huidig nummer bevat twee verslagen geschreven door een jonge in­formatiewerker i.v.m. twee maandelijkse verga­deringen gehouden op het einde van 2011; het ene aangaande het elektronische boek en het andere met als onderwerp de curatie. U vindt ze allebei aan het einde van onze uitgave.

Nu wij het toch over jonge professionals hebben, wensen wij u toch even mee te geven dat een andere activiteit van onze vereniging zich in het bijzonder tot hen richt: namelijk onze traditionele BVD-Prijs. Onder de kandidaten van de editie 2011 noteerde de jury verschillende werken die genoeg kwaliteit in huis hadden om deze uit te nodigen de hoogtepunten uit hun eindwerk sa­men te vatten in een artikel voor de Bladen des­ondanks het feit dat er moet gekozen worden en dat er maar één kandidaat de prijs kan weg­kapen. In dit nummer kan u zich bijgevolg ver­diepen in de artikels geschreven door twee van deze jongelingen.

Deze editie situeert zich dan ook grotendeels in de koppelingssfeer tussen de verschillende acti­viteiten van onze vereniging. Wij hopen u hier­mee te mogen ontmoeten tijdens één van onze maandelijkse vergaderingen en waarom niet tij­dens het Inforum op 31 mei in de Koninklijke Bibliotheek van België? Dag waarop eveneens de BVD-Prijs wordt uitgereikt.

Één maand later, in juni, zullen de Bladen U meenemen in de voetsporen van Paul Otlet, maar dat is dan weer een ander verhaal. In af­wachting, wensen wij jullie verder veel leesgenot.

Guy DELSAUT

L’EAHIL fêtera ses 25 ans à Bruxelles lors de son 13e Congrès

Patrice X. CHALON, Knowledge Manager, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)
Ghislaine DECLÈVE, Directeur de la Bibliothèque des Sciences de la Santé, Université catholique de Louvain (UCL) – Bibliothèque des Sciences de la Santé

De European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) groepeert meer dan 1400 leden uit 25 landen. De vereniging werd opgericht in 1987 als resultaat van een eerste congres met 300 I&D-professionals uit de gezondheidssector in de Europese hoofdstad georganiseerd. Congressen en colloquia zijn de voornaamste activiteiten van deze vereniging die in juli haar 25-jarig bestaan viert met een bijeenkomst te Brussel. We nemen deze gelegenheid te baat om op de oprichting en de activiteiten te focussen.

Download (FR)

La veille spécifique des sites Web : Une méthodologie d’approche pour un retour sur investissement en ligne gagnant !

Denis LAVERDISSE, Business Analyst Risque de crédit, BNP Paribas

Dit artikel stelt een synthese voor van een verzameling methodes die ter beschikking staan van webbeheerders teneinde enerzijds hun online activiteiten op te volgen en anderzijds om de sleutelgegevens te ontwarren. Deze zullen namelijk toelaten de prestaties van een site te optimaliseren en de internauten de gewenste acties van de sitebeheerder te laten uitvoeren. In dit artikel is er eveneens sprake van de plaatsing van een conceptueel en globaal kader zijnde achtereenvolgens de “Web metrics” concepten, de “Web analytics” en ook de “gebruiksvriendelijkheid”. Deze terminologie werd in een concept gegoten dat hier als volgt gedefinieerd werd: “de specifieke wake van een website”. In zijn geheel is dit het complete proces van oogst (harvesting), meting, analyse, presentatie en het optimaliseren van de data afkomstig van een website en zijn omgeving.

Download (FR)

Les sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) : Spécificités disciplinaires et scientifiques

Jonathan EHRENFELD SOLÉ, Assistant de cours, Université libre de Bruxelles (ULB) – Département de l’Information et de la Communication

Aan de hand van een transversale analyse zal bewust artikel zich vooral concentreren in hoeverre de informatie- en communicatiewetenschappen (afgekort ICW), als universitaire discipline, vragen kunnen behandelen. Deze benaderingswijze zou toelaten deze ICW’s te definiëren d.m.v. de gestelde problematiek, door de manier waarop deze worden gesteld in het licht van andere verwante disciplines en eveneens door hun correlatie met de zogenaamde nieuwe technologieën. Niettemin vestigt de overvloed van de aangewende analyses – door de onderzoekers om te betrachten deze ICW’s te omschrijven – de aandacht op formuleringen waarvan de bouw op een wazig terminologisch beeld steunen. De voorgestelde concepten en voorbeelden worden in deze verantwoord door de adequatie van de werkcontext en stellen hier alleenlijk een panorama voor van het disciplinaire veld, dit om aan te tonen wat de ICW’s vandaag omvatten.

Download (FR)

Netwerk van managers van informatie centra (NIC): Van projectontwikkelaar tot discussiegroep

Charles L. CITROEN, Voormalige Secretaris (1973-2008), Netwerk van managers van Informatie Centra (NIC)

Het Netwerk van managers van Informatie Centra (NIC) is een vereniging van Nederlandse senior information managers verantwoordelijk voor het beheer van informatie binnen hun organisaties. Oorspronkelijk was NIC in 1973 opgericht om in Europa online toegang te krijgen tot het informatiebestand van Chemical Abstracts. Toen deze reden van bestaan verviel werd besloten de organisatie toch voort te zetten met een aangepaste doelstelling. Doel van de vereniging is geworden het delen en bediscussiëren van kennis en ervaringen betreffende interne informatieprocessen van de respectieve organisaties. Daarmee wordt het mogelijk gelijksoortige processen aan elkaars ervaringen te toetsen. De samenstelling van het ledenbestand wijzigt regelmatig door reorganisaties, momenteel zijn er 14 leden uit het bedrijfsleven, (semi)-overheid en onderwijsinstellingen.

Download (NL)

Docs in voorraad
Library of the von Karman Institute for Fluid Dynamics : 55 ans dans le vent et les turbines

Christopher BOON, Membre du Comité de publication des Cahiers de la Documentation, Association Belge de Documentation (ABD-BVD)

Dit artikel gaat in op de wetenschappelijke en technische bibliotheek van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI), dat in 1956 gesticht werd, en die collecties bezit rond stromingsmechanica en onderzoek in luchtvaart, ruimtevaart en voortstuwing.

Download (FR)

Verslag
E-books – Nouvelles pratiques, nouveaux usages : et nous ?

Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons

Download (FR)

Verslag
La curation – Vieille lune ? Nouveaux outils

Arnaud SEEUWS, Documentaliste, Centre Antipoisons

Download (FR)

Download het volledige nummer