Bladen voor Documentatie 2010/3 (september 2010)

SPECIAAL NUMMER

Inforum 2010

Together we stand!

cover2010-3_smallWoord vooraf

U zit rustig in dit septembernummer van Bladen voor Documentatie te bladeren, we hopen natuurlijk dat u dit misschien zelfs leest. De laatste jaren staat dit derde nummer synoniem aan een gedetailleerde weergave van het voorbije Inforum.

Voor uw dienaar betekent dit dat hij in de prangende hitte van het voorbije zomerreces de laatste druppels energie uit de vingertoppen dient te tokkelen alvorens op vakantie te vertrekken.

Massa’s energie zijn er steeds nodig om Inforum in goede banen te leiden. Dat dit zeker niet alleen van mij komt is duidelijk, daarom ook meer dan dank aan allen die deze dag opnieuw tot een voor ons onverhoopt succes hebben mogen leiden. Ik denk hier in de eerste plaats aan de sprekers, de panelleden en de moderatoren en vanzelfsprekend aan de directeur-generaal van de Koninklijke Bibliotheek van België die door zijn niet te onderschatten tegemoetkoming ons de volledige infrastructuur ter beschikking stelt. Verder de mensen die voor de logistieke steun zorgden: sponsors, tolken, hostessen, technische bijstand van de KBR, catering. Ik vergeet in geen geval de collega’s van de Inforumgroep voor de “jacht” op de sprekers. Mijn erkenning gaat eveneens naar de leden van de Raad van Bestuur van ABD-BVD die mij opnieuw het vertrouwen en de vrijheid gaven om deze manifestatie te coördineren.

Zoals u weet trachten we steeds te zorgen voor enkele nieuwigheden. Dit jaar deden we beroep op onze leden om een rechtstreekse bijdrage te leveren. Bedoeling van Inforum 2010 “Together we stand!” was na te gaan welk stategisch belang, welke toegevoegde waarde onze documentatie- en informatiecentra nog hebben voor onze instellingen nu deze informatie door iedereen blijkbaar zo gemakkelijk kan teruggevonden worden op het Internet.

Ik haalde in dit kader even bondig het voorbeeld aan van de instelling waar ik werk, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) waar voor een tweetal jaar beslist werd om een monitoringfunctie uit te bouwen die het mogelijk maakt dat de leden van de verschillende binnen de SERV actieve studiediensten op een systematische en bevattelijke wijze worden ingelicht over de ontwikkelingen die zich binnen hun vakdomein voordoen of zich aandienen. Het documentatiecentrum werd geheroriënteerd tot een “slim-me” bibliotheek in de zin van het Engelse “slank” en het Nederlandse “slim”, namelijk heel erg toegespitst op de specifieke SERV-werking.

Tweede vernieuwing tijdens deze studiedag was het panelgesprek in de namiddag waar vertegenwoordigers van uiteenlopende I&D-beroepen debatteerden over kenmerkende evoluties binnen hun subsector en de invloed van nieuwe technologieën op onze werkomgeving. Bij wijze van jennen werd zelfs de vraag in het midden gegooid of onze professionals wel open staan voor deze technologische ontwikkelingen.

U kan er rustig de rapportage van deze dag op nalezen, ik vertrek, ga de broodnodige energie opdoen om samen met de collega’s vol moed Inforum 2011 te beginnen voorbereiden en ik duim u even talrijk te mogen verwelkomen. En ja, ook aan u onze leden dank om ons steeds te steunen en aan al onze activiteiten deel te nemen.

Marc VAN DEN BERGH

From print jungle to a no shelf library: Creating a high performing library function that adds value, drives organization change and generates success

Andrew CLARK, Group Leader Library Services, UCB

De strategische organisatie van een bibliotheek alsook de behoefte om zowel de inhoudelijke waarde als de geleverde diensten te maximaliseren zijn van essentieel belang om te garanderen dat een gespecialiseerde bibliotheek niet statisch wordt, maar dat deze eerder voor de onderneming een troef van hoog prestatievermogen zou zijn, rekening houdend met het feit dat deze onderneming geconfronteerd wordt met steeds hogere behoeftes aan informatie voor haar gebruikers en kader. De UCB-Bibliotheek heeft gedurende de laatste 18 maanden deze overgang gerealiseerd op strategische wijze en met succes om van een statische rol en een ietwat verouderde structuur te evolueren naar een bibliotheek met een dynamische toegevoegde waarde, gerespecteerd door alle geledingen van het bedrijf. Laat ons samen ontdekken hoe deze kentering tot stand kwam en misschien heeft dit succesverhaal een stimulerend effect om dezelfde weg op te gaan.

Download (EN)

De Universiteitsbibliotheek K.U.Leuven evalueert haar dienstverlening

Dirk AERTS, Hoofd Centrale Bibliotheek, Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
Werner BEYENS, Teamleider Publieke Diensten Centrale Bibliotheek, Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)

In 2008 nodigde de Universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven alle studenten en personeelsleden uit om deel te nemen aan de LibQUAL+ enquête. Dit bibliotheekgericht kwaliteitsonderzoek meet de perceptie van producten en diensten bij haar klanten. De informatie die door middel van het onderzoek verzameld werd zal waardevol zijn bij het uitwerken van toekomstige bibliotheekdiensten ter ondersteuning van onderzoek en onderwijs. Dit artikel geeft toelichting bij het doel, de aanpak en de resultaten van het onderzoek, en verwijst naar de conclusies en de toekomstige acties.

Dit artikel verscheen in Bibliotheek- en Archiefgids, Vol. 86, nr. 3 (juni 2010). De VVBAD verleende ons toelating tot reproductie.

Download (NL)

Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil!: Mediawijsheid en informatiebemiddeling in het Google-tijdperk

Kees HAMANN, Directeur, Bibliotheek Vlissingen

Karolien SELHORST, Voormalig Beleidsmedewerker, Bibliotheek Vlissingen. Momenteel Stafmedewerker digitale bibliotheek, Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP)

Bibliotheek Vlissingen, in Nederland, heeft een ambitieuze missie: zij wil de burger helpen bij het zich ontwikkelen tot een volwaardig en betrokken deelnemer aan de hedendaagse informatiemaatschappij en kenniseconomie. De focus ligt hierbij op twee speerpunten: enerzijds mediawijsheid en leesbevordering of het zelfredzaam maken van diverse doelgroepen. Anderzijds op informatiebemiddeling: het op maat bieden van informatie aan klanten, geënt op een interne cultuur van kennis delen en samenwerken.

Download (NL)

Former les étudiants à la maîtrise de l’information : Un rôle majeur des bibliothèques universitaires. Mais quelles sont les attentes en la matière ?

François FRÉDÉRIC, Adjoint du directeur de la Bibliothèque des Sciences humaines, Université Libre de Bruxelles (ULB)

De universiteitsbibliotheken bekommeren zich al langer over de opleiding van hun gebruikers omtrent de informatiebeheersing. De taak werd alleen maar complexer door de evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën. De laatste jaren ontstonden diverse competentiereferentiëlen die binnen de universiteit tot leidraad dienen om vormingsprogramma’s uit te werken. De opleiding dient niet uitsluitend verzorgd te worden door de I&D-verantwoordelijken, maar ook door het onderwijzend personeel. Het gaat immers niet louter om het bijbrengen van technische vaardigheden, de competentie om informatie te vinden en te beheersen is cruciaal binnen de universitaire opleiding. Van een universitair opgeleide mag verondersteld worden dat hij intellectuele, methodologische en technische vaardigheden in zijn bagage heeft zitten. Maar wat zijn de verwachtingen van de professionals?

Download (FR)

Verslag
Één I&D-professional, veel beroepen: rondetafel tijdens Inforum 2010

Guy DELSAUT, Rédacteur en chef des Cahiers de la Documentation, Association Belge de Documentation (ABD-BVD)

Download (NL)

Download het volledige nummer