Volg ons ook op @ABD_BVD!

Bladen voor Documentatie 2007/3 (september 2007)

Woord vooraf

Men – en zeker de ‘jongsten’ onder ons – ver­geet het vaak dat de BVD een achtenswaardige oude dame is, die haar zestigste jaar ingaat. Onze intentie: voor haar een mooi verjaardags­feest voorbereiden. Al twee nummers bevat het tijdschrift op de titelbladzijde het logo van deze herdenking en diegenen onder u die de webstek van de Vereniging vaak bezoeken weten reeds een beetje meer over de initiatieven die in dit kader zullen worden ontplooid.

Onze bedoeling is het om van het laatste num­mer van de Bladen van dit jaar een speciaal nummer te maken dat de balans zal opmaken van de activiteiten van de BVD dwars doorheen de verscheidene publicaties die voortkwamen uit haar activiteiten. Een oproep werd verspreid om de leden bij dit project te betrekken. Onze be­roepen zijn niet meer dezelfde als die van 60 jaar geleden. De functies zijn veranderd maar het zijn vooral de technologieën die hen lieten evolueren.

Wat zal het beroep van documentalist inhouden binnen 60 jaar? Aan u om uw verbeelding te laten werken en te starten met uw bijdrage aan deze oefening in futurologie. Wij publiceren inte­graal of uittreksels van uw beste teksten in het volgende nummer van de Bladen. Wij zouden sterk ontgoocheld zijn, mochten we niets ont­vangen. Verontschuldigingen zijn eenvoudig te vinden maar er zijn er heel veel onder u waar het toetsenbord al knettert. Wees niet verlegen: neem deel.

Op maandag 19 november 2007 organiseert de BVD samen met de Koninklijke Bibliotheek van België een internationaal colloquium dat op een passende manier de verjaardag zal onderschei­den. Na 60 jaren van ononderbroken activiteit is de BVD meer levend dan ooit. Het beroep is voorzeker gewijzigd maar de competenties die ermee verbonden zijn, zijn meer dan ooit onont­beerlijk in een maatschappij waar een grote informatieverwarring heerst. Laten we vertrou­wen hebben in de toekomst van onze vereniging!

Simone JÉRÔME

NEREUS – Economists Online : Les archives ouvertes dans le domaine de l’économie

Jacques HELLEMANS, Premier Attaché, Université Libre de Bruxelles (ULB) – Bibliothèque électronique économique

NEREUS – Networked Economics Resources for European Scholars – is een consortium van Europese universiteitsbibliotheken met belangrijke collecties op gebied van economie dat zich tot doel heeft gesteld gezamelijk nieuwe bronnen aan te bieden en innovatieve informatiediensten te ontwikkelen voor economisten. NEREUS heeft tevens als doel belangrijke resultaten van economisch wetenschappelijk onderzoek te promoten. Hoofddoel is het opzetten van een Europees netwerk van onderzoeksbibliotheken dat in een tweede fase wordt uitgebreid met de collecties van de universiteitsbibliotheken. Economists online, vlaggenschip project van NEREUS, verschaft online toegang tot de onderzoeksoutput van de belangrijkste economische academici. In het project worden zoveel mogelijk research papers integraal ter beschikking gesteld door de volledige output van belangrijke onderzoekers te digitaliseren, te organiseren, te archiveren en te verspreiden. De bibliotheken, doordrongen van het belang van vrije toegang en institutionele repositories, werken in dit project nauw samen met de onderzoekers zodat het eindproduct perfect kan worden afgestemd op hun informatienoden. Via het transnationale streven van het NEREUS project wordt Economists Online gekaderd in een interdisciplinair project dat zowel nationaal, internationaal als institutioneel gedifferentieerd is.

Het artikel is opgesteld naar aanleiding van een conferentie gegeven door de auteur in het kader van de maandelijkse vergadering “Open acces and repositories”, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Documentatie op 15 juni 2006 te Brussel.

Download (FR)

Archivage partagé des périodiques : Description de l’expérience menée en Communauté française de Belgique

Nicolas FAIRON, Chercheur,Université de Liège

Tristan ALLEMAN, Bibliothécaire, Faculté Polytechnique de Mons

Roxane COPPIN, Bibliothécaire, Université Catholique de Louvain

Stéphanie DAVISTER, Bibliothécaire, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux

Thibaut DELBUSHAYE, Bibliothécaire, Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Alliette LELEUX, Bibliothécaire, Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Michel MAAS, Conservateur, Université de Liège

Sylviane POLCHET, Bibliothécaire, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix-Namur

Isabelle VANDEN EYNDE, Bibliothécaire, Université de Mons-Hainaut

Christine COLAUX, Bibliothécaire, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix-Namur

Luc VERDEBOUT, Bibliothécaire, Université Libre de Bruxelles

Françoise PASLEAU, Conservateur, Université de Liège

De samenwerkingsvormen tussen de universiteitsbibliotheken van de Franse Gemeenschap in België zijn de laatste tien jaar verveelvoudigd onder druk van economische beperkingen en de problemen rond collectiebeheer. In dit artikel wordt het wettelijk kader geschetst en de procedures die werden ontwikkeld om een collectief bewaarbeleid van de gedrukte tijdschriften mogelijk te maken. Na twee jaar maakt de projectgroep die belast is met dit project een tussentijdse balans op. Er wordt een summier overzicht gegeven van gelijkaardige samenwerkingsvormen in de literatuur.

Download (FR)

Donner du sens aux brevets : Qu’apporte le brevet ?

Fabienne MONFORT-WINDELS, Responsable Information et veille, Sirris

Octrooien staan bij de bedrijven bekend als middel om innovatie te beschermen, maar worden vaak onderschat als bron van technische en concurrentie-informatie. In een reeks van artikels zullen aan de hand van voor-beelden uit de werkzaamheden van SIRRIS volgende punten worden geïllustreerd: Wat leert een octrooidocument? Waarom de octrooidatabanken gebruiken? Wat is de typologie van benuttingsmogelijkheden van de octrooi-informatie? Hoe opzoekingen doen in de octrooidatabanken? Hoe de actuele stand van de techniek in een be-paald domein natrekken? Tegen welke grenzen kijken die onderzoeken aan? Welke tools zijn er voorhanden? Dit eerste artikel illustreert het zowel technisch als administratief en juridisch karakter van het octrooidocument.

Download (FR)

Donner du sens aux brevets : Pourquoi utiliser les bases de données brevets, et quand ?

Fabienne MONFORT-WINDELS, Responsable Information et veille, Sirris

Bepaalde kenmerken van de octrooidatabanken maken er een onmisbare informatiebron van: exclusiviteit van bepaalde gegevens; inhoudelijk kostbaar, actueel en duidelijk; gestructureerde, gecodificeerde en geclassificeerde weergave; toegankelijkheid van de tools. Deze informatiebron kan (en moet) meespelen in de volledige cyclus van het idee tot het op de markt brengen van een product of procédé.

Download (FR)

Download het volledige nummer