Bladen voor Documentatie 2006/2 (juni 2006)

Woord vooraf

Welke soort cultuur willen wij ? Dit is de titel van het eerste editoriaal 2006 van Lectures. Het is getekend door de minister van Cultuur, AVM en Jeugd van de Franse Gemeenschap.De vraag is goed gesteld en de minister geeft er antwoorden op in de mate van het mogelijke van haar bevoegdheden en de middelen waarover zij beschikt. Maar is dit voldoende?

Er bestaan een groot aantal definities voor het woord “cultuur”. Het komt van het Latijnse “colere” wat betekent : wonen, cultiveren, eren, allemaal uitdrukkingen in duur en in kwaliteit van de relaties van een wezen met zijn omgeving en met zijn soortgenoten. Op het individuele gebied bestrijkt dit het geheel van verkregen kennis en in groepsverband het sociaal, artistiek en ethisch erfgoed van een groep individuen met eenzelfde identiteit.

In de vorige eeuw heeft kwaliteit terrein verloren aan kwantiteit. Altijd meer… Jammer genoeg karakteriseert de tijd zich door onbuigzaamheid. De nieuwe technologieën, die weliswaar toelaten steeds meer handelingen uit te voeren in eenzelfde tijdseenheid, kunnen dit niet verlengen. Iedere handeling zal dus meer en meer vergankelijk zijn, de sporen ervan altijd ijler. Zal onze cultuur een cultuur van het ogenblik zijn, anders gezegd een cultuur van afwezigheid omdat momentopnames zich niet meer inpassen in een ideaal, maar verloren gaan in het afbrokkelen van een ongestructureerde wereld?

Moeten wij ons daarom verwonderen dat de waarde, eveneens een product van de menselijke activiteit net zoals tijd die nodig is om het te realiseren, zich enkel nog in geld laat meten, dat uiteindelijk slechts een abstracte en zeer relatieve creatie is? Dat men het leven kan verwoesten, of het nu gaat om de bomen van het Amazonewoud, de witte poolbeer of een onschuldig kind in de massa. Leg grenzen op en neem vanaf nu de tijd om over onze toekomst na te denken, indien wij tenminste nog een toekomst willen.

U zal zeggen dat ik mij nu ver van documentatie bevind ? Bent u zeker? Hebben wij niet de gewoonte genomen om in mega en giga te tellen? Spreken we niet al te vaak over strategie en wedijver?

En als we nu eens een beetje zouden dromen?

Simone JÉRÔME

Nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten “Presse-papier”

Dirk LUYTEN, Verantwoordelijke Tijdschriften, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Marc D’HOORE, Verantwoordelijke Afdeling Kranten en Tijdschriften, Koninklijke Bibliotheek van België

Het Nationaal Project voor de bewaring van de Belgische kranten-Presse papier stelde op een studiedag in de Koninklijke Bibliotheek op 25 november 2005 zijn werking voor. Het project onder leiding van de Koninklijke Bibliotheek en de Stadsbibliotheek Antwerpen is actief sinds 2003 en wil met een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak waar alle entiteiten van het federale België bij betrokken zijn, een antwoord formuleren op het nijpende probleem van de dreigende verdwijning van de kranten. Kranten zijn immers een vaak gebruikte bron voor wetenschappelijk onderzoek omdat ze informatie geven over alle aspecten van politiek en maatschappij.

Download (NL)

Een referotheek voor de Federale Politie: Voorstel lastenboek met inbegrip van technische en humane aspecten…

Evelien DE PAUW, Sociaal assistent en licentiaat in criminologie, wetenschappelijk medewerkster, Universiteit Gent
Paul PONSAERS, Dr. in criminologie en directeur van Sociale Veiligheidsanalyse, Universiteit Gent
Véronique DUMONT, Sociologue, Doctorante et Assistante, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Véronique LAURENT, Sociologue et chercheuse, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
Claire LOBET-MARIS, Docteur en sciences du travail et Directrice de la CITA, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

In 2005 hebben de Cellule Interfacultaire de Technology Assessment (CITA) van de Universiteit van Namen en de onderzoeksgroep, Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) van de Universiteit van Gent bijgedragen aan het onderzoek met als hoofdthema: het ontwerp van een virtuele bibliotheek voor de Belgische federale politie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Agora van Federaal Wetenschapsbeleid. Dit artikel is een weergave van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. We zullen in dit artikel ook aantonen dat het ontwerp en het eindresultaat van dergelijke toepassing niet alleen steunt op technische aspecten of informatica, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met organisatorische en humane aspecten.

Download (NL)

Former les étudiants en premier baccalauréat de chimie aux techniques de documentation et communication : Expérience réalisée à l’Université de Liège

Caroline COLLETTE, Responsable scientifique, Université de Liège – Bibliothèque des Sciences et Techniques

Dit artikel bericht over de verkregen ervaring bij het invoeren van een cursus technieken inzake documentatie en communicatie op het niveau van het eerste jaar universitaire studies scheikunde aan de Universiteit van Luik voor het academiejaar 2004-2005 en 2005-2006. De cursus is toegevoegd aan het baccalaureaat scheikunde in het kader van de onderwijshervormingen voor het harmoniseren van studies in het Hoger Europees Onderwijs. Het doel van de cursus is om studenten van het eerste jaar baccalaureaat in contact te brengen met de literatuur en de wetenschappelijke bibliotheken. Het artikel geeft een overzicht over de uitwerking van de cursus, zijn structuur en de balans die men na twee jaar ervaring kan opmaken.

Download (FR)

Overkoepelende fusiebibliotheek binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Vesalius Documentatie- en Informatie Centrum: Uitwerken van concept en oprichting

Bernadette CLAUS, Bibliotheekverantwoordelijke, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Projectleider, Vesalius Documentatie- en Informatie Centrum (VDIC)

Binnen de virtuele fusiebibliotheek Vesalius Documentatie- en Informatie Centrum (VDIC) () worden al de bibliotheken binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samengebracht. Het waarom, hoe dit verwezenlijkt werd en wat de praktische gevolgen zijn wordt in dit artikel naar voor gebracht door de projectleider. Het VDIC-portaal is op enkele maanden tijd uitgegroeid tot een kruispuntbank waar het aanbod van informatie en de vraag naar documentatie zich optimaal vinden dankzij intense opleidingsrondes bij de verschillende partners. Al het bibliotheekpersoneel is ondertussen actief betrokken bij deze hervorming en staat achter nieuwe moderne initiatieven die opgestart zullen worden in 2007. Nieuwe partners kunnen een aanvraag doen tot toetreding tot deze fusiebibliotheek.

Download (NL)

Verslag
Knowledge Economy: Challenges for Measurement

Evelyne LUCTKENS, Senior Consultant – Document Management, I.R.I.S. S.A.

Download (FR)

Download het volledige nummer