Diensthoofd Bibliotheek (M/V)

De gemeente Kapellen is op zoek naar een Diensthoofd Bibliotheek.

Functie

Als diensthoofd bibliotheek draag je de eindverantwoordelijkheid voor de optimale werking van de bibliotheek. Je staat in voor het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren van de bibliotheek bij de uitvoering ervan.

Functie-inhoud

Leidinggeven aan de bibliotheekmedewerkers

– Ondersteunen en coachen van de medewerkers bij de uitoefening van hun functie, het uitvoeren van taken en het behalen van resultaten.
– Inhoudelijk aansturen van medewerkers door het organiseren van overleg, individueel en in team.
– Delegeren van taken, zelfstandig werken en oplossingsgericht denken stimuleren.
– Optimaal inzetten van medewerkers, aanpassen van de stijl van leiding geven aan de medewerkers, oog hebben voor interesses en talenten en bieden van kansen voor het ontwikkelen van talenten.
– Bevorderen van samenwerking tussen medewerkers, organiseren van teamoverleg, bevorderen van teamgeest, voorkomen en/of oplossen van spanningen en problemen tussen medewerkers.
– Uitwerken en uitvoeren van een personeelsbeleid binnen de dienst (o.a. taakverdeling, uurroosters, coaching- en evaluatiegesprekken, vorming, aanwerving nieuwe medewerkers).

Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

– Opmaken, coördineren en opvolgen van het beleidsplan, rekening houdend met de gemeentelijke context, regelgeving, …
– Verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (m.b.t. uitleen, collectieopbouw, onderzoek gebruikersbehoeften, …) voor beleidsbepaling, kwaliteitscontrole, evaluatie en bijsturing.
– Het trekken en opvolgen van grotere dossiers inzake infrastructuur, subsidies, aanbod.
– Voorbereiden en afhandelen van beslissingen voor gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Opbouwen van deskundigheid

– Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen in de samenleving, de bibliotheekwereld en haar vakgebieden, op gebied van ICT en digitale media.
– Zorgen voor doorstroming van opgebouwde deskundigheid.
– Participeren in innovatieve projecten, lokaal of bovenlokaal.

Managen van de bibliotheek

– Streven naar maximale klantgerichtheid en toegankelijkheid van de dienst.
– Opvolgen en analyseren van de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening, van administratieve en ondersteunende werkprocessen en zoeken naar oplossingen voor verbetering.
– Uitwerken en bijsturen van een marketingconcept, communicatiebeleid, dienstverleningspakket en collectiebeleid.
– Ondersteunen van de beleidscoördinator bij de ontwikkeling van een visie voor afstemming tussen de verschillende vrijetijdsgebieden.

Samenwerking en communicatie

– Organiseren van overleg met de medewerkers van de bibliotheek.
– Zorgen voor een communicatiestroom naar de beleidscoördinator vrije tijd.
– Actief deelnemen aan clusteroverleg.
– Actief deelnemen aan diensthoofdenoverleg.
– Initiatief nemen om samen te werken met interne en externe partners rond projecten en activiteiten.
– Contacten leggen en onderhouden die relevant zijn voor het realiseren van doelstellingen (leveranciers, deskundigen, vertegenwoordigers van doelgroepen, adviesraad, …).

Budgetbeheer

– Beheren en optimaal aanwenden van de middelen en budgetten van de dienst.
– Opmaken van voorstellen voor budget en budgetwijzigingen in overleg met de beleidscoördinator vrije tijd.
– Opmaken en opvolgen van subsidiedossiers.
– Onderhandelen en opvolgen van contracten.

Beheer van bibliotheekinfrastructuur

– Instaan voor het dagelijks beheer van de bibliotheekinfrastructuur.
– Ontwikkelen van een visie op korte en langere termijn voor inrichting van de bibliotheekinfrastructuur, aangepast aan de noden van de gebruikers.

Functie-eisen

Vereiste vakkennis

– Goede kennis van Sociale Media, Word, Excel, Powerpoint, Outlook
– Interesse en inzicht in en voeling met verschillende thema’s die met de bibliotheek te maken hebben (vakgebieden, doelgroepen, marketing, …)

Kerncompetenties

Analytisch

 • Onderzoekt de verkregen informatie kritisch en vraagt extra informatie wanneer nodig.
 • Onderscheidt relevante van irrelevante informatie binnen zijn/haar opdracht.
 • Ziet oorzaak-gevolg relaties in gegevens.
 • Vindt snel de kern in een grote hoeveelheid informatie, waardoor pertinente conclusies kunnen getrokken worden.
 • Kan relevante gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren voor beleidsbepaling en –uitvoering.

Probleemoplossend

 • Weet op autonome wijze onverwachte situaties op te vangen en laat zich niet afschrikken door onverwachte situaties.
 • Baseert zich op eigen ervaring om mogelijke alternatieven te vinden en de meeste geschikte oplossing toe te passen.
 • Vindt een oplossing voor de problemen die voorkomen binnen de taakomschrijving.

Coachen leidinggeven

 • Behaalt resultaten met medewerkers door taken naar hen te delegeren, hen aan te sturen, te coachen en op te volgen, met aandacht voor begeleiding, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Veranderingsgericht

 • Stimuleert een houding van openheid en interesse voor veranderingen, verbeteringen en innovatie.

Klantgericht

 • stemt acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten.
 • Anticipeert op onderliggende en eventueel toekomstige wensen en noden van klanten.

Andere competenties

Samenwerken

 • Levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.
 • Kan zowel interne als externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen.

Stressbestendig

 • Vertoont efficiënt gedrag in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk en/of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.

Selectieprocedure

– een thuisopdracht
– een mondeling gedeelte: op maandag 28 mei 2018 (tussen 15u en20u)
– een assessment begin juni

Indien er meer dan 6 kandidaten slagen voor de thuisopdracht, zullen enkel de kandidaten met de 6 hoogste scores uitgenodigd worden voor het mondeling gedeelte.

De kerncompetenties die in de functiebeschrijving omschreven worden, zullen in de loop van het selectieproces bevraagd worden.
De kandidaten dienen ten minste 50% te behalen op elk gedeelte afzonderlijk en ten minste 60% op het totaal om te slagen.
De kandidaat die geslaagd is en die de hoogste score behaalde, wordt doorgestuurd naar het assessment.
Er zal een werfreserve van 1 jaar worden aangelegd voor de functie van voltijds contractueel diensthoofd bibliotheek.

HOE SOLLICITEREN?
Gelieve je gegevens in te vullen in het inschrijvingsformulier via het e-loket. Je dient hier ook je CV, motivatiebrief en diploma op te laden.
Het inschrijvingsformulier kan je terugvinden via volgende link:
https://www.kapellen.be/vacature-diensthoofd-bibliotheek
Je kandidatuur kan alleen aanvaard worden indien deze volledig is (inschrijvingsformulier, CV, motivatiebrief en diploma).
Je kandidatuur moet ten laatste op 29 april 2018 verstuurd worden.
Laattijdig of onvolledig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.
Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur.

ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

De algemene aanwervingsvoorwaarden zijn opgenomen in de rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel.
Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten:

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag de kandidaat een schriftelijke toelichting voorleggen;
2. Voor een contractuele functie: Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur, of in de andere gevallen, is er geen nationaliteitsvereiste;
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Taalkennis:

Om in aanmerking te komen voor de aanwerving, moeten de kandidaten:
1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
2. Slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavereiste:
In het bezit zijn van een masterdiploma.

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN
Wij verwachten dat kandidaten minstens 3 jaar relevante leidinggevende ervaring kunnen bewijzen.

Link : https://www.kapellen.be/nieuws/detail/225/vacature-diensthoofd-bibliotheek