Archivaris (Rijksarchief Brugge)

Vacature online sinds 12/10/2021

CONTEXT
Het “Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën” (het Rijksarchief) is een federale
wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO). De
instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief
verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij (CegeSoma) te Brussel.
Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en
rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren
(bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die een
belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Het Rijksarchief ziet erop toe dat
overheidsarchieven volgens de archivalische normen worden overgedragen.
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy
van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in
zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking aan een ruim en gevarieerd publiek. De
rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de
instellingen (www.arch.be).
Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken van de
immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de instelling bevindt, via de realisatie
van een wetenschappelijk instrumentarium (zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen,
inventarissen, institutionele studies) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste informatie vrij
trefzeker en binnen redelijke tijd op te sporen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE
Uw taken zullen voornamelijk bestaan uit :
– De inventarisatie van de kasselrijarchieven van het Brugse Vrije, Veurne en Ieper, in
samenwerking met een aantal vrijwilligers
– De coördinatie van de materiële bewerking van de kasselrijarchieven
– De valorisatie van deze archieven
Daarnaast wordt u ook voor een deel (20%) ingeschakeld in de dagelijkse werking van de dienst.
PLAATS VAN TEWERKSTELLING
U werkt in het Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge.
PROFIEL
 U heeft een diploma van licentiaat/master/doctor in de Geschiedenis
 U kan zelfstandig en georganiseerd werken
 U kan goed in teamverbandwerken.
 U bent communicatief en kan contacten leggen met archiefvormers om relevante informatie
te verkrijgen
 U heeft een goede kennis van paleografie
 U heeft een goede kennis van de instellingen van het Ancien Régime
 U bent flexibel en bereid u regelmatig te verplaatsen
 U bent resultaat georiënteerd
 Een diploma in de archivistiek en/of ervaring in de archiefsector is een troef
Arbeidsvoorwaarden
WIJ BIEDEN
 Een voltijds contract (38 uur/week) voor een duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot
verlenging).
 Gewenste datum van indiensttreding : 1 december 2021.
 Glijdend uurrooster
 Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto
salaris vanaf ca. 2000 EUR, bij 0 jaar anciënniteit) of SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR
niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2400 EUR, bij 2 jaar anciënniteit). Om
toegelaten te worden tot de schaal SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke
ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht
voor deze functie.
VOORDELEN
 Mogelijkheid tot telewerk
 Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 Voordelige hospitalisatieverzekering
 Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 Flexibel uurrooster in een 38u-week
 Minimaal 26 vakantiedagen per jaar
 Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo- en Fedplus- kaarten
TAALROL
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse
taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in
bestuurszaken.
Selectieprocedure
Kandidaten moeten hun motivatiebrief en uitgebreid CV (in pdf), evenals een kopie van hun
masterdiploma en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op 25 oktober 2021 per e-mail
overmaken aan recruit@arch.be (referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_SW_Brugge).
De kandidaten die op basis van hun CV worden weerhouden zullen worden uitgenodigd voor een
onderhoud. Dit interview zal onder meer gaan over de inhoud van het CV en verschillende aspecten
van het project. Het interview zal, onder voorbehoud, doorgaan op 8 november 2021.
Contactpersoon voor inhoudelijke vragen over de functie : hendrik.callewier@arch.be .

Link: http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Job/20211025_ARA_Brugge.pdf