ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Archivaris-coördinator Erfgoeddepot (M/V)

Stad Kortrijk zoekt naar een Archivaris-coördinator Erfgoeddepot (M/V).

Doel van de functie

De archivaris-coördinator Erfgoeddepot  werkt plannen en richtlijnen uit met betrekking tot het archiefbeleid van de stad Kortrijk (en bij uitbreiding het OCMW),  ziet als expert toe op het documentbeheer bij archiefvormers en  kiest in samenwerking met informatici een geautomatiseerd archiefbeheersysteem.

De archivaris-coördinator erfgoeddepot  coördineert de dagelijkse werking van het archief en bij uitbreiding van erfgoeddepot. De archivaris werkt  voor het collectiebeheer en de publiekswerking nauw samen met het team musea en erfgoed Kortrijk, met de bibliotheek Kortrijk en het Rijksarchief Kortrijk. Hij/zij onderhoudt formele en informele interne contacten ivm archief en de werking van het erfgoeddepot met andere erfgoed -en archiefinstellingen binnen en buiten de archiefsector. De archivaris brengt eigen kennis in bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten van derden.

Verantwoordelijkheden

Luik Archivaris

Je werkt een archiefbeleid uit voor de stad (en bij uitbreiding het ocmw) Kortrijk.

Je volgt de archiefwetgeving nauw op en je onderneemt de nodige stappen om aan alle vereisten te voldoen of om mee te zijn met de nieuwe trends.

Je verzekert de goede bewaring en ontsluiting van het archief.

Je werkt verder aan een geautomatiseerd archiefbeheersysteem i.s.m. informatici en volgt de werking van het systeem op.

Je coördineert de opvolging van het documentbeheer bij archiefvormers.

Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer: begrotingsvoorstellen opmaken, nodige werkingsmiddelen voorzien, interne boekhouding opvolgen.

Je werkt een calamiteitenplan uit.

Je neemt de leiding over de verhuis van het huidige archief naar het erfgoeddepot.

Je geeft advies op basis van je eigen kennis in wetenschappelijke onderzoeksprojecten van derden.

Je geeft leiding aan de medewerkers van het archief. Je zorgt voor correcte taakverdelingen. Je begeleidt en ondersteunt je medewerkers in hun loopbaanontwikkeling, je evalueert hen en stuurt tijdig en gepast bij.

Luik Coördinator Erfgoeddepot

Je bent verantwoordelijk voor een optimale exploitatie van het erfgoeddepot, op vlak van ruimte, mensen en middelen.

Je coördineert de ingebruikname van het erfgoeddepot, met aandacht voor de verschillende gebruikers. Je hebt hierbij expliciete aandacht voor de integratie van de collecties van partnergemeenten uit zuidwest.

Je staat in voor de personeelsformatie van het Erfgoeddepot en overlegt hierover met de personeelsdienst.

  • Je realiseert efficiëntiewinsten door de bundeling van profielen.
  • Je werkt mee aan werving en selectie van nieuwe medewerkers.
  • Je begeleidt en ondersteunt je medewerkers in hun loopbaanontwikkeling, je evalueert hen en stuurt tijdig en gepast bij.

Je stimuleert en faciliteert de ontsluiting via diverse kanalen (musea, tentoonstellingen, websites, …) de collecties van het erfgoeddepot. Je speelt daarbij een pioniersrol in de digitale ontsluiting van collecties. Je werkt hierbij zeer nauw samen met de conservatoren van de musea.

Je ondersteunt valorisatieprojecten voor de promotie van het erfgoed, de eigen instelling(en) en/of het breder werkveld (erfgoed en bibliotheek).

Je organiseert de dienstverlening in de leeszaal.

Profiel

Kenniscompetenties

Kennis van archiefwetgeving en juridische kaders

Kennis van de sector

Kennis van archiveringstechnieken en van de nieuwste ontwikkelingen inzake erfgoedbeheer

Kennis van administratieve regels en procedures voor archiefbeheer

Kennis van materieel archiefbeheer

Kennis van archiefautomatisering en digitale archivering

Kennis van principes van personeelsbeheer

Kennis van principes van financieel beheer

Kennis van principes van management en organisatie

Kennis van archiefterminologie

Basiskennis van de principes van registratie, behoud en beheer van museale collecties

Aanbod

  • een contract van onbepaalde duur  op A-niveau
  • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
  • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
  • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,22 euro/km
  • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
  • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Meer info

Stad Kortrijk
Team Human Resources
t.a.v. Leen Hooghe
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
056 27 85 00 – 0473 86 28 34
vacatures@kortrijk.be
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 14 januari 2018 (enkel via de online link)
Link : https://www.kortrijk.be/info-over-de-vacature-archivaris-co-rdinator-erfgoeddepot